Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsfulla investeringar

Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi investerar i och framför allt granskas hållbarheten i företagsverksamheten noggrant. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Investeringsprocessen för ansvarsfulla investeringar gäller för samtliga fonder som förvaltas inom Ålandsbanken, samt inom vår kapitalförvaltning.
Sten skugga berg

Sedan år 2010 har vi på Ålandsbanken antagit FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (UNPRI). Det innebär att analys och granskning av företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden (ESG-faktorer) integreras i all bolagsanalys.

Beaktandet av negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Vi noterar att även ansvarsfull investeringsverksamhet kan innefatta element med negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Vi strävar efter att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling för samtliga investeringsbeslut, till den grad det är möjligt utifrån den information och det data som aktuellt finns tillgängligt. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas i Ålandsbankens investeringsstrategi,

Implementering av investeringsstrategin

Ålandsbankens arbete inom ansvarsfulla investeringar kan delas in i olika faser. Initialt strävar vi efter att exkludera företag som är inblandade i produktion av kontroversiella vapen, pornografi, spelverksamhet, tobak och förbränningskol (thermal coal). Dessutom är vi selektiva med innehav i bolag med produktion av alkoholhaltiga drycker.

I analysprocessen av enskilda investeringsobjekt identifieras och beaktas för varje potentiell Investering inte enbart finansiella risker och möjligheter, utan även relevanta hållbarhetsfaktorer som kan ha en inverkan på investeringsobjektet. För att uppnå en god systematik och fördjupa denna analys samarbetar vi med en extern systemleverantör, MSCI, avseende analys av hållbarhetsfaktorer för bolag globalt. Samarbetet ger oss även tillgång till verktyg för att utvärdera vår hantering av hållbarhetsfrågor i förvaltade fonder och portföljer.

Av de negativa konsekvenser för hållbarhet som definieras i EU:s nya regelverk för hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen”) beaktar vi för närvarande följande faktorer:

  • Koldioxidintensitet

  • Förbrytelser mot UN Global Compact

För närmare information och redovisade värden angående fondernas koldioxidintensitet, se Ålandsbankens Hållbarhetsrapport. Listan av faktorer som beaktas utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

I förvaltade portföljer och inom investeringsrådgivning där börshandlade fonder (ETF:er) ingår, strävar vi till att i den utsträckning det är möjligt välja in ETF:er som beaktar hållbarhetsfaktorer. Det är dock möjligt att ETF:er som beaktar hållbarhetsfaktorer inte finns att tillgå i dagsläget inom samtliga enskilda sektorer.

Hållbarhet inom investeringsrådgivning

Vid investerings- eller försäkringsrådgivning reflekteras vår process för ansvarfulla investeringar, inklusive de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer, i det utbud av finansiella produkter som rådgivning ges om. Vår investeringsprocess för ansvarsfulla investeringar gäller för hela det breda urvalet av finansiella produkter som vi tillhandahåller investeringsrådgivning om.

Vi är en aktiv ägare

Vi vill aktivt bidra till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Därför agerar vi aktivt i de bolag där vi investerat så att vi har en betydande ägarandel.

Vi är sedan 2010 en av de grundande medlemmarna i Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum. Dessutom är vi sedan 2016 medlemmar i Swesif – Sweden’s Sustainable Investment Forum, för att bidra till att erbjuda information, väcka diskussion i samhället och långsiktigt påverka attityder om ansvarsfulla investeringar både i Finland och Sverige.

Ålandsbanken Fondbolag Ab agerar i ägarfrågor enligt de principer som fastställs i Fondbolagets Ägarpolicy. Ålandsbanken Abp tillämpar i regel inte aktieägarengagemang i de bolag som investerats i för kunds räkning, i enlighet med Bankens Principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning. Vi tillhandahåller information om både Ålandsbanken Fondbolags Ab:s Ägarpolicy och Ålandsbankens Principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning på webbplatsen.

Hållbarhetsrisker är inkluderade i Ålandsbankens ersättningspolicy

Vi anser att ersättningen till anställda ska vara konstruerad på så sätt att den inte motverkar Ålandsbankens långsiktiga intressen. Vårt ersättningssystem ska utformas så att det inte främjar intressen som står i strid med intressena hos kunderna eller uppmuntrar till överdrivet risktagande gällande hållbarhetsrisker.

Rapportering och uppföljning enligt internationella standarder

Som undertecknare av UNPRI och UNEP FI (Responsible Banking Principles) rapporterar Ålandsbanken hur FN:s principer efterlevs. Fullständiga rapporter finns att tillgå på respektive organisations webbplats.

Avrapportering av arbetet med ansvarsfulla investeringar sker för fondernas del via Hållbarhetsrapporten som publiceras en gång per år.

I Ålandsbankens årsredovisning finns en fullständig redogörelse över hållbarhetsarbetet inom Ålandsbanken.

Vi investerar enbart i bolag som följer FN:s Global Compact.

Finsif Logo 200X140
Swesif Logo 200X140
Pri Sig Web V1
2019 msci CMYK Medium hrz