Mer om indexobligationer

En indexobligation betalar i likhet med en vanlig obligation tillbaka det nominella beloppet på obligationens förfallodag. Skillnaden är att avkastningen helt eller delvis knyts till den underliggande tillgångens utveckling. Indexobligationer finns med olika risk- och avkastningsmöjligheter, men i den vanligaste varianten är avkastningen definierad som en del av uppgången i ett börsindex och det nominella beloppet är kapitalskyddat. Till obligationen hänför sig emittentrisk, vilket betyder att den är beroende av emittentens, d.v.s. Ålandsbankens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Om Ålandsbanken blir insolvent finns en risk för att hela eller delar av det belopp du placerat inte kan återbetalas. Indexobligationer har vanligtvis placeringstider om 2–7 år och avkastningen betalas oftast på lånets slutdag.

Detta kan även intressera dig