Hur beskattas en indexobligation?

Avkastningen på en indexobligation räknas som källskattepliktig ränteinkomst och beskattas med källskatt om 30 % (skattesats januari 2012), enligt gällande lagstiftning. Ränteinkomst, för vilken betalas källskatt, är inte i inkomstbeskattningen skattepliktig inkomst. Ränteinkomst, för vilken källskatt har betalats, och kapitalet, behöver inte uppges i skattedeklarationen. Källskatt på ränteinkomst gäller i Finland allmänt skatteskyldiga fysiska personer och inhemska dödsbon.

Teckningsprovision och eventuell överkurs ses som en del av anskaffningsutgiften och dessa får inte avdras från själva avkastningen då avkastningen är källskattepliktig utan endast från det placerade beloppet.

Därför medför teckningsprovision och eventuell överkurs att en överlåtelseförlust uppstår som kan kvittas mot eventuella överlåtelsevinster samma år eller under de fem följande åren. Om indexobligationen avyttras innan förfallodagen uppstår en överlåtelsevinst eller -förlust. Överlåtelsevinsten är en skattepliktig kapitalinkomst medan en överlåtelseförlust är avdragsgill mot överlåtelsevinster som uppkommer samma år eller under de fem följande åren.

Exempel 1: Om obligationen hålls till förfallodagen, kursutveckling + 50 %

Placerat kapital: 1.000 euro

Deltagandegrad: 85 %

Kursutveckling: + 50 %

Du placerar 1.000 euro i en indexobligation där deltagandegraden är 85 % av utvecklingen i ett valt börsindex. På obligationens slutdag har indexet gått upp 50 % sedan start. Då får du en avkastning om 425 euro (1.000 x 0,85 x 0,5 = 42,5 %) på lånets slutdag, dvs. ditt placerade kapital om 1.000 euro tillbaka plus en avkastning om 425 euro. Eftersom avkastningen på en indexobligation beaktas som källskattepliktig beskattas avkastningen på 425 euro med 30 % (skattesats januari 2012), dvs. efter skatt är din avkastning

425 euro - 127,50 euro = 297,50 euro. För att din nettoavkastning skall kunna beräknas så bör även teckningsprovisionen om 1,5 % dras av från vinsten.

Vinst: 425 euro

Skatt (30 %): 127,50 euro

Teckningsprovision (1,5 %): 15 euro

Nettoavkastning = 282,50 euro

Om du har övriga överlåtelsevinster, kan överlåtelseförlusten i form av teckningsprovision på 15 euro avdras från dem och då blir den slutliga nettoavkastningen efter skatt 287 euro i exemplet ovan.

Exempel 2: Om obligationen hålls till förfallodagen, kursutveckling - 20 %

Placerat kapital: 1.000 euro

Deltagandegrad: 85 %

Kursutveckling: - 20 %

Du placerar 1.000 euro i en indexobligation där deltagandegraden är 85 % av utvecklingen i ett valt börsindex. På obligationens slutdag har indexet backat med 20 % sedan start. Då erhåller du det nominella beloppet tillbaka på lånets slutdag, dvs. ditt kapital om 1.000 euro tillbaka.

Mera detaljerad information om hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer. Närmare beskrivning finns under avsnittet Risker, se exponeringsrisk.

Exempel 3: Om obligationen avyttras före förfallodagen, kursutveckling + 50 %

Placerat kapital: 1.000 euro

Deltagandegrad: 85 %

Kursutveckling: + 50 %

Du placerar 1.000 euro i en indexobligation där deltagandegraden är 85 % av utvecklingen i ett valt börsindex. I stället för att behålla obligationen till slutdagen väljer du att avyttra den före förfallodagen och vid tillfället för din avyttring har det underliggande börsindexet stigit med

50 % sedan start. Då får du 1.000 x 0,85 x 0,50 = 42,5 % i avkastning, dvs. ditt kapital om 1.000 euro tillbaka samt en avkastning om 425 euro.

Vinst: 425 euro

Teckningsprovision (1,5 %): 15 euro

Vinst efter avdragen teckningsprovision: 410 euro

Skatt (30 %): 123 euro

Nettoavkastning = 287 euro

Eftersom du valt att avyttra din indexobligation i förtid betraktas överlåtelsevinsten som kapitalinkomst och beskattas med 30 % (skattesats januari 2012). Överlåtelsevinsten beräknas genom att från obligationens överlåtelsepris på 1.425 euro avdra det som du betalat i samband med teckningen 1.015 euro (1.000 euro + 15 euro i teckningsprovision). Då uppgår din beskattningsbara överlåtelsevinst till 410 euro. Efter skatt om 123 euro har du en nettoavkastning om 287 euro.

Detta kan även intressera dig