Ledningens och dess närståendes anmälningar av transaktioner i Ålandsbankens finansiella instrument

I enlighet med  ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) har Ålandsbankens ledning samt dess närstående en skyldighet att anmäla sina transaktioner i Ålandsbankens finansiella instrument med start 3.7.2016.

Anmälan ska ske till Ålandsbanken och Finansinspektionen senast inom tre (3) arbetsdagar från transaktionsdagen. Banken rekommenderar att anmälan sker inom två (2) arbetsdagar från transaktionsdagen för att banken ska hinna publicera börsmeddelande inom 3 arbetsdagar. 


1.  Instruktioner för hur anmälan ska genomföras

För att göra anmälan ska du fylla i Finansinspektionens blankett. Blanketten finner du här.

Basuppgifter som du behöver för att fylla i anmälan korrekt:


Ålandsbankens LEI-nummer 7437006WYM821IJ3MN73
Handelskoder för Ålandsbankens aktier ALBAV (A-aktie) ALBBV (B-aktie)
ISIN-koder för Ålandsbankens aktier  (A-aktie): FI0009000103  (B-aktie): FI0009001127
Anmälningsnummer (notification reference) Genereras automatiskt, behöver inte fyllas i

För uppgifter avseende andra instrument, vänligen kontakta din värdepappersförmedlare.

Blanketten ska du skicka per e-post till Finansinspektionen via säker e-post. Gå till https://securemail.bof.fi logga in och skicka blanketten till johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Du ska även skicka blanketten till Ålandsbanken. Skicka den till transaktionsrapportering@alandsbanken.fi.

Meddela även ditt telefonnummer ifall Ålandsbanken behöver nå dig med anledning av din anmälan.

Ålandsbanken kommer att börsmeddela samtliga inskickade anmälningar utan beloppsbegränsning.

Notera att det är ditt personliga ansvar att meddela alla uppgifter korrekt till Ålandsbanken samt att meddela Finansinspektionen. Ålandsbanken kommer inte att skicka ditt meddelande vidare till Finansinspektionen.

2. Finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldigheten är exempelvis:

· Ålandsbankens noterade aktier

· Av Ålandsbanken emitterade skuldinstrument, såsom obligationer och konvertibla skuldebrev, penningmarknadsinstrument (t.ex. placeringscertifikat och företagscertifikat) samt räntecertifikat.

· Derivat kopplade till Ålandsbankens aktie och skuldinstrument, till exempel optioner, terminer, futurer, swappar, warranter, och kreditriskderivat.

· Andra finansiella instrument kopplade till Ålandsbankens aktier och skuldinstrument, såsom andelar i placeringsfonder och alternativa fonder (UCITS/AIF), andelar i indexfonder, depåbevis, börsnoterade fonder (ETF) och placeringsobligationer om Ålandsbankens finansiella instrument som underliggande instrument utgör minst 20 % av produkten.

Notera att anmälningsskyldigheten även omfattar transaktioner som utförts av tredje part för din räkning (kapitalförvaltning) eller transaktioner inom s.k. försäkringsskal när Ålandsbankens finansiella instrument finns inom en kapitalförsäkring. Notera även att även lån och pantsättning/förändringar i pantsättning ska rapporteras.

Om du har några frågor eller om anmälan inte fungerar, vänligen tag kontakt på transaktionsrapportering@alandsbanken.fi.

Detta kan även intressera dig