Allmänt om styrelsen

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen har under 2018 bestått av sju ordinarie styrelsemedlemmar efter att Dan-Erik Woivalin avgick som styrelsemedlem vid bolagsstämman 5 april 2018. Verkställande direktören får inte vara medlem i styrelsen. 

Presentation av styrelsemedlemmarna och deras aktieinnehav i banken

Styrelsens sammansättning 2018

Namn, huvudsyssla och utbildning

Födelseår Medlem i styrelsen sedan år Hemort

Styrelsemedlemmarnas aktieinnehav i banken per 31 december 2018 (direkt ägande eller via bolag i vilka styrelsemedlemmen utövar bestämmande inflytande). Aktieinnehav i bankens övriga koncernbolag föreligger inte.

Nils Lampi, ordförande

Född 1948

A-aktier: 500

Koncernchef, Wiklöf Holding Ab Diplomekonom

Medlem sedan 2013

Mariehamn, Åland

B-aktier: 3 467

Christoffer Taxell, vice ordförande

Född 1948

A-aktier: 0

Juris kandidat

Medlem sedan 2013

Åbo, Finland

B-aktier: 1 833

Åsa Ceder

Född 1965

A-aktier: 0

Ekonomie magister Aktuarie

Medlem sedan 2016

Mariehamn, Åland

B-aktier: 0

Anders Å Karlsson

Född 1959

A-aktier: 3 000

Egenföretagare Merkonom

Medlem sedan 2012

Lemland, Åland

B-aktier: 1 500

Göran Persson

Född 1949

A-aktier: 0

Studier vid Högskolan i Örebro

Medlem sedan 2015

Flen, Sverige

B-aktier: 30 000

Ulrika Valassi

Född 1967

A-aktier: 0

Egenföretagare

Civilekonom

Medlem sedan 2015

Stockholm, Sverige

B-aktier: 0

Anders Wiklöf

Född 1946

A-aktier: 1 768 534

Egenföretagare Ekonomie doktor h. c. Kommerseråd

Medlem sedan 2006

Mariehamn, Åland

B-aktier: 1 332 961

Dan-Erik Woivalin

Född 1959

A-aktier: 0

Verkställande direktör, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Juris kandidat Vicehäradshövding

Medlem från 2013 till 5 april 2018 Mariehamn, Åland

B-aktier: 0


Styrelsens bedömning av medlemmarnas oberoende av banken och betydande aktieägare

Styrelsens bedömning är att styrelsens ordförande och samtliga övriga styrelsemedlemmar är oberoende av banken.

Christoffer Taxell, Anders Å Karlsson och Ulrika Valassi är även oberoende av betydande aktieägare. Styrelsens ordförande Nils Lampi bedöms vara beroende av betydande aktieägare då han är koncernchef för Wiklöf Holding Ab, som har ett betydande aktieinnehav i banken. Åsa Ceder bedöms vara beroende av betydande aktieägare på grund av att hon under år 2018 var verkställande direktör för Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, ingående i Alandia Försäkring, som är en betydande aktieägare i banken. Göran Persson bedöms vara beroende av betydande aktieägare på grund av att han är styrelsemedlem i Wiklöf Holding Ab. Anders Wiklöf anses som beroende av betydande aktieägare på grund av sitt direkta och indirekta ägande i banken.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen handhar förvaltningen av bankens angelägenheter och ansvarar för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ansvarar även för övergripande policy- och strategifrågor, samt för att riskkontrollen är tillräcklig och tillser att ledningssystemen fungerar. Till styrelsens uppgifter hör även att utse och vid behov entlediga verkställande direktören, dennes ställföreträdare och andra medlemmar av den operativa ledningen (ledningsgruppen), samt att besluta om deras löneförmåner och övriga anställningsvillkor. För att styrelsen ska vara beslutför erfordras att mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

För sitt arbete har styrelsen fastställt en intern arbetsordning som är koncernövergripande. Arbetsordningen, som utvärderas årligen och revideras vid behov, reglerar i huvudsak arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och den övriga operativa ledningen.

Styrelsen, som sammanträder efter kallelse av styrelsens ordförande, diskuterar regelbundet det ekonomiska läget på de finansiella marknaderna. Med stöd av verkställande direktörens återkommande rapportering om den operativa verksamheten följer styrelsen upp strategi, ekonomiskt utfall och övergripande långsiktiga mål för verksamheten. Därutöver handlägger styrelsen övriga ärenden som aktualiseras enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och övriga regelverk som berör bankens verksamhet och förvaltning, samt även ärenden som anhängiggörs av enskilda styrelsemedlemmar och av den operativa ledningen.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering av sin verksamhet och sitt arbete. Utvärderingen innefattar bland annat ett frågeformulär i vilket respektive styrelsemedlem bedömer styrelsearbetet under året. Styrelsens ordförande har även enskilda samtal med respektive styrelsemedlem. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen på ett uppföljande styrelsemöte samt beslut fattas om åtgärder som vidtas med anledning av utvärderingen.

Styrelsesammanträden

Under 2018 hölls 16 (16) styrelsesammanträden. Styrelsemedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 96 (95) procent. Respektive styrelsemedlem har under 2018 deltagit i styrelsesammanträden enligt följande:

Deltagande i styrelsens sammanträden 2018

Styrelsemedlem

Styrelsesammanträden

Totalt antal: 16

Antal fram till bolagsstämman 2018: 4

Nils Lampi

16/16

Christoffer Taxell

16/16

Åsa Ceder 

16/16

Anders Å Karlsson

16/16

Göran Persson

14/16

Ulrika Valassi

16/16

Anders Wiklöf

14/16

Dan-Erik Woivalin

4/4

Mångfaldsprinciper

Ålandsbanken eftersträvar en god balans vid fördelning av styrelsemedlemmar, där fördelningen mellan könen ska vara jämn och därför ska båda könen vara representerade i det förslag som läggs fram vid varje nomineringstillfälle till ny styrelsemedlem.

Detta kan även intressera dig