Hoppa till huvudinnehåll

Allmänt om styrelsen

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen har under 2019 bestått av sju ordinarie styrelsemedlemmar till 29.4.2019 då styrelsemedlem Göran Persson avgick. Efter Perssons avgång har styrelsen bestått av sex ordinarie styrelsemedlemmar. Verkställande direktören får inte vara medlem i styrelsen.

Presentation av styrelsemedlemmarna och deras aktieinnehav i banken

Styrelsens sammansättning 2019

Namn, huvudsyssla och utbildning

Födelseår Medlem i styrelsen sedan år Hemort

Styrelsemedlemmarnas aktieinnehav i banken per 31 december 2018 (direkt ägande eller via bolag i vilka styrelsemedlemmen utövar bestämmande inflytande). Aktieinnehav i bankens övriga koncernbolag föreligger inte.

Nils Lampi, ordförande

Född 1948

A-aktier: 500

Koncernchef, Wiklöf Holding Ab Diplomekonom

Medlem sedan 2013

Mariehamn, Åland

B-aktier: 4 387

Christoffer Taxell, vice ordförande

Född 1948

A-aktier: 0

Juris kandidat

Medlem sedan 2013

Åbo, Finland

B-aktier: 1 833

Åsa Ceder

Född 1965

A-aktier: 0

Ekonomie magister Aktuarie

Medlem sedan 2016

Mariehamn, Åland

B-aktier: 0

Anders Å Karlsson

Född 1959

A-aktier: 3 000

Egenföretagare Merkonom

Medlem sedan 2012

Lemland, Åland

B-aktier: 1 500

Göran Persson*

Född 1949

A-aktier: 0

Studier vid Högskolan i Örebro

Medlem sedan 2015

Flen, Sverige

B-aktier: 30 000

Ulrika Valassi

Född 1967

A-aktier: 0

Egenföretagare

Civilekonom

Medlem sedan 2015

Stockholm, Sverige

B-aktier: 0

Anders Wiklöf

Född 1946

A-aktier: 1 993 534

Egenföretagare Ekonomie doktor h. c. Kommerseråd

Medlem sedan 2006

Mariehamn, Åland

B-aktier: 1 332 961

Styrelsens bedömning av medlemmarnas oberoende av banken och betydande aktieägare

Styrelsens bedömning är att styrelsens ordförande och samtliga övriga styrelsemedlemmar är oberoende av banken.
Christoffer Taxell, Anders Å Karlsson, Ulrika Valassi och Åsa Ceder är även oberoende av betydande aktieägare. Styrelsens
ordförande Nils Lampi bedöms vara beroende av betydande aktieägare då han är koncernchef för Wiklöf Holding Ab, som
har ett betydande aktie innehav i banken. Göran Persson bedömdes vara beroende av betydande aktieägare på grund av att han
var styrelsemedlem i Wiklöf Holding Ab. Anders Wiklöf anses som beroende av betydande aktieägare på grund av sitt direkta och indirekta ägande i banken.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen handhar förvaltningen av bankens angelägenheter och ansvarar för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad.
Styrelsen ansvarar även för övergripande policy- och strategifrågor, samt för att riskkontrollen är tillräcklig och tillser att
ledningssystemen fungerar. Till styrelsens uppgifter hör även att utse och vid behov entlediga verkställande direktören, dennes
ställföreträdare och medlemmar av ledningsgruppen, samt att besluta om deras löneförmåner och övriga anställningsvillkor.
För att styrelsen ska vara beslutför erfordras att mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

För sitt arbete har styrelsen fastställt en intern arbetsordning som är koncernövergripande. Arbetsordningen, som utvärderas
årligen och revideras vid behov, reglerar i huvudsak arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och
ledningsgruppen. Styrelsen, som sammanträder efter kallelse av styrelsens ordförande, diskuterar regelbundet det ekonomiska läget på de finansiella marknaderna. Med stöd av verkställande direktörens återkommande rapportering om den operativa
verksamheten följer styrelsen upp strategi, ekonomiskt utfall och övergripande långsiktiga mål för verksamheten. Därutöver
handlägger styrelsen övriga ärenden som aktualiseras enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och övriga regelverk som
berör bankens verksamhet och förvaltning, samt även ärenden som anhängiggörs av enskilda styrelsemedlemmar och av ledningsgruppen.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering av sin verksamhet och sitt arbete. Utvärderingen innefattar bland annat ett frågeformulär i vilket respektive styrelsemedlem bedömer styrelsearbetet under året. Styrelsens ordförande har även enskilda
samtal med respektive styrelsemedlem. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen på ett uppföljande
styrelsemöte samt beslut fattas om åtgärder som vidtas med anledning av utvärderingen.

Styrelsesammanträden

Under 2019 hölls 19 (16) styrelsesammanträden. Styrelsemedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 97 (96) procent. Respektive styrelsemedlem har under 2019 deltagit i styrelsesammanträden enligt följande:

Deltagande i styrelsens sammanträden 2019

Styrelsemedlem

Styrelsesammanträden

Totalt antal: 19


Nils Lampi

19/19

Christoffer Taxell

19/19

Åsa Ceder 

19/19

Anders Å Karlsson

19/19

Göran Persson

14/16

Ulrika Valassi

3/5

Anders Wiklöf

18/19

Mångfaldsprinciper

Ålandsbanken eftersträvar en god balans vid fördelning av styrelsemedlemmar, där fördelningen mellan könen ska vara jämn och därför ska båda könen vara representerade i det förslag som läggs fram vid varje nomineringstillfälle till ny styrelsemedlem.