Ersättningsförklaring Ålandsbanken Abp

I det följande redogörs för beslutsordningen avseende ersättningar och de centrala ersättningsprinciper som tillämpas i banken avseende ersättningar och övriga ekonomiska förmåner som utgår till styrelse, verkställande direktör, ledningsgrupp och övriga risktagare* i Ålandsbanken Abp. I avsnittet Ersättningsrapport redogörs för de ersättningar och ekonomiska förmåner som utbetalats till styrelse, verkställande direktör och ledningsgrupp under bokslutsåret 2019, angivet med jämförelsetal för 2018.

Redogörelsen är upprättad i enlighet med rapporteringsanvisningarna i Finsk kod för bolagsstyrning 2020.

BESLUTSORDNINGEN

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar vidare om ersättningen för deltagande i styrelsens kommittéarbete. Beslut om arvoden för styrelsemedlemmars eventuella konsultuppdrag fattas av styrelsen (utan att personen i fråga är närvarande). Anställnings- och befattningsförhållanden för styrelsemedlemmar föreligger inte.

Verkställande direktörens ersättning, förmåner och övriga anställningsvillkor fastställs av bankens styrelse. Ersättningar, förmåner och övriga anställningsvillkor för ledningsgruppen fastställs av bankens styrelse.

Styrelsen fastställer även utfallet under eventuella belöningsprogram för verkställande direktören, ledningsgruppen samt personal inom organisationen.

Styrelsen har tillsatt en ersättningskommitté. Kommitténs uppgift är att bereda väsentliga ersättningsbeslut, utvärdera bankens ersättningspolicy och de föreslagna principerna för rörlig ersättning. Ersättningskommittén följer upp tillämpningen och utfallet av ersättningssystemet och utvärderar de principer systemet baseras på. Ersättningskommittén ska vidare bedöma om ersättningssystemet är lämpligt utformat med beaktande av reglerna i ersättningspolicy och ersättningssystemets eventuella påverkan på koncernens risker och riskhantering.

Under 2019 har ersättningskommittén sammanträtt vid tre (tre) tillfällen.

I kraftvarande fullmakter från bolagsstämman avseende ersättningar

Bolagsstämman beslöt i april 2019 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kap 1 §. Bemyndigandet avser aktier i serie B och det sammanlagda antalet aktier som med stöd av bemyndigandet kan emitteras får inte överstiga 3 000 000 B-aktier. Bemyndigandet avser en eller flera emissioner mot vederlag eller vederlagsfria emissioner och kan även avse avyttring av egna aktier. Bemyndigandet ersätter bolagstämmans alla tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden av aktier och optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

DE CENTRALA ERSÄTTNINGSPRINCIPERNA

Ersättningar till styrelsen

Ersättningar och övriga ekonomiska förmåner

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av bolagsstämman. För tiden från bolagsstämman 2019 till utgången av 2020 års bolagsstämma utgår dels ett årsarvode, dels ett mötesarvode för varje bevistat styrelse- och kommittémöte. Till styrelsens ordförande utgår ett årsarvode om 30 000 euro. Styrelsens vice ordförande erhåller ett årsarvode om 28 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 26 000 euro. Mötesarvode uppgår för ordföranden till 1 000 euro och för övriga medlemmar till 750 euro.

Till respektive medlem i revisionskommitté och ersättningskommitté erläggs ett mötesarvode om 750 euro för varje bevistat möte. Till respektive kommittés ordförande erläggs ett mötesarvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Ersättningar i form av aktier och aktiebaserade rättigheter

Bankens styrelsemedlemmar omfattas inte av bankens incitamentsprogram, aktiesparprogram eller andra aktiebaserade ersättningssystem.

Ekonomiska förmåner som ansluter sig till styrelseordförandens och styrelsemedlemmens eventuella anställnings- eller befattningsförhållande

Vid eventuellt anställnings- eller befattningsförhållande utgår marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Bankens styrelseordförande och styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande med banken.

CENTRALA PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH OPERATIVA LEDNINGEN (BANKENS LEDNINGSGRUPP)

Bankens ersättningssystem ska vara förenligt med koncernens företagsstrategi, mål och värderingar samt vara förenligt med och främja god och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet ska vara så konstruerat att det inte motverkar koncernens långsiktiga intressen. En analys utförs av hur ersättningssystemet påverkar de finansiella risker som banken utsätts för och hanteringen av dessa risker. Det ska finnas en lämplig balans mellan fasta och rörliga ersättningar. Koncernens sammanlagda ersättningar för en enskild förtjänstperiod ska inte bygga upp och belöna risker som kan äventyra koncernens långsiktiga intressen.

Uppdelning i lång- och kortsiktiga lösningar och fast och rörlig del

Den fasta ersättning och de förmåner verkställande direktören erhåller framgår under rubriken verkställande direktören.

Ersättning till ledningsgruppen i banken utgår som fast individuell månadslön och som förmåner allmänt tillämpade personalförmåner i banken.

Verkställande direktören och ledningsgruppen deltar i bankens kortsiktiga incitamentsprogram vilka beskrivs nedan under rubriken "Kortsiktiga incitamentsprogram (rörlig)".

Då ersättningen innehåller en rörlig del, ska banken se till att det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Vad som är lämplig balans kan variera mellan olika personalkategorier och även bero på förhållandena inom de affärsområden där banken är verksam. Den fasta ersättningen ska dock alltid vara tillräckligt stor så att det inte är oskäligt för anställd om den rörliga ersättningen eventuellt inte betalas ut.

Ersättningar till verkställande direktören

Ersättningar och övriga ekonomiska förmåner

Verkställande direktören har en månadslön om 26 000 euro. Därtill har verkställande direktören fri bilförmån och rätt till i banken allmänt tillämpade personalförmåner.

Ersättning i form av aktier och aktiebaserade rättigheter

Utöver den fasta månadslönen deltar den verkställande direktören i bankens resultatbaserade incitamentsprogram och i bankens aktiesparprogram för 2015 och 2016. Se vidare under rubriken "Centrala principer för ersättning till verkställande direktören och ledningsgruppen”.

Pensionsålder

Verkställande direktörens pensionsålder fastställs i enlighet med ArPL-reglerna.

Grunderna för fastställande av pensionen och tilläggspensionen

Verkställande direktören beviljas pension i enlighet med ArPL-reglerna. Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen.

Verkställande direktörens uppsägningstid

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden nio (9) månader.

Lön under uppsägningstid samt annat eventuellt avgångsvederlag

Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön. Vid uppsägning från bankens sida har verkställande direktören enligt sitt uppdragsavtal rätt till ett avgångsvederlag om sammanlagt nio (9) månadslöner. Inga andra ersättningar utgår vid sådan avgång.

Ersättningar till ledningsgruppen

Ersättningar och övriga ekonomiska förmåner

Medlemmar i ledningsgruppen har en fast individuell månadslön och som förmåner allmänt tillämpade personalförmåner i banken.

Ersättning i form av aktier och aktiebaserade rättigheter

Utöver den fasta månadslönen deltar den operativa ledningen i bankens resultatbaserade incitamentsprogram och i bankens aktiesparprogram för 2015 och 2016. Se vidare under rubriken "Centrala principer för ersättning till verkställande direktören och operativa ledningen (bankens ledningsgrupp).

Pensionsålder

Pensionsåldern för medlemmar i operativ ledning baseras på finsk respektive svensk pensionslagstiftning.

Enligt finska pensionslagar kan en arbetstagare gå i pension mellan 63 och 70 års ålder vid en av arbetstagaren önskad tidpunkt. Enligt svensk pensionslagstiftning kan en arbetstagare för närvarande gå i pension mellan 61 och 67 års ålder.

Grunderna för fastställande av pensionen och tilläggspensionen

Medlemmar i den operativa ledningen som är bosatta i Finland beviljas pension i enlighet med ArPL-reglerna. Medlemmarna är inte berättigade till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen.

För medlemmar i operativ ledning som är bosatta i Sverige har det, på grund av avvikande pensionssystem i Sverige, tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 65 år.

Uppsägningstid för medlemmar i operativ ledning

Uppsägningstiden från medlemmens sida följer av finsk respektive svensk arbetslagstiftning, varierande mellan tre till sex månader. Vid uppsägning från bankens sida tillämpas en uppsägningstid om 6-12 månader.

Lön under uppsägningstid samt annat eventuellt avgångsvederlag

Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön.

Kortsiktiga incitamentsprogram (rörlig ersättning)

Uppgifter om resultatbaserad ersättning och aktie- och aktiebaserade ersättningssystem

Bankens styrelse fattar årligen beslut om kortsiktiga incitamentsprogram (resultatbaserat ersättningssystem) i vilka den verkställande direktören och ledningsgruppen ingår. Dessutom har styrelsen inrättat separata resultatbaserade ersättningssystem för personal inom organisationen.

Den resultatbaserade ersättningen erläggs i sin helhet vid fastställandet av ersättningen om den faktiska ersättningens belopp för en enskild individ för en förtjänstperiod om ett år uppgår till maximalt 50 000 euro. Överstiger den resultatbaserade ersättningen 50 000 euro ska utbetalningen av minst 40 procent av den resultatbaserade ersättningen uppskjutas med minst tre år, så kallad uppskovstid. Om den resultatbaserade ersättningen för en individ utgör en särskilt stor andel av det totala beloppet av den fasta och den resultatbaserade ersättningen ska utbetalningen av minst 60 procent av den resultatbaserade ersättningen skjutas upp på motsvarande sätt. Då Ålandsbanken Abp är ett börsnoterat bolag erläggs minst 50 procent av den resultatbaserade ersättningen i aktier i banken. Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Utbetalningen kan ytterligare uppskjutas med beaktande av en helhetsbedömning baserad på koncernens konjunkturcykel, affärsverksamhetens natur och risker samt individens arbetsuppgifter och ansvar.

Rörlig ersättning vars utbetalning har skjutits upp kan falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att den anställda, resultatenheten eller koncernen inte uppfyllt de på förhand beslutade resultat- och prestationskriterierna. Banken har även rätt att avstå från att utbetala uppskjuten resultatbaserad ersättning om koncernens finansiella ställning försämrats väsentligt.

Den resultatbaserade ersättningen kan för enskild individ maximalt uppgå till ett belopp motsvarande 12 månadslöner per verksamhetsår.

Aktiesparprogram 2015 och 2016

Bankens styrelse har tidigare beslutat om två aktiesparprogram för samtliga anställda inom koncernen, 2015 års aktiesparprogram respektive 2016 års aktiesparprogram. 69 procent av de anställda deltog i 2015 års program och 60 procent deltog i 2016 års program. Aktiesparprogrammen gav de anställda möjlighet att spara en del av månadslönen för att investera i bankens B-aktier. Deltagandet i aktiesparprogrammet var på frivillig basis. De anställda kunde spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Programmen var ettåriga. Tre år efter respektive emission utdelar banken en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna, som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo. De anställda erbjuds att teckna B-aktien till en kurs som understiger medelkursen för kalendermånaden innan respektive emission med 10 procent.

Sparbeloppet i 2015 års aktiesparprogram uppgick till 0,9 miljoner euro. I den första emissionen i augusti 2015 emitterades 30 174 B-aktier. I den andra emissionen i februari 2016 emitterades 33 582 B-aktier. Sparbeloppet i 2016 års aktiesparprogram uppgick till cirka 0,8 miljoner euro. I september 2016 emitterade banken inom ramen för aktiesparprogrammet sammanlagt 32 038 stycken nya B-aktier och i februari 2017 emitterades ytterligare 28 198 stycken B-aktier inom ramen för aktiesparprogrammet.

Det maximala antalet matchningsaktier som utdelas i de två aktiesparprogrammen uppgår till cirka 102 000. Tilldelning av 23 954 vederlagsfria matchningsaktier gjordes i september 2018 och under 2019 tilldelades totalt 52 446 vederlagsfria matchningsaktier. Den sista tilldelningen av matchningsaktier sker i mars 2020.

Bankens styrelse har beslutat att inte förlänga aktiesparprogrammen efter år 2016.

* Med risktagare avses i bankens ersättningspolicy personal som anses ha en väsentlig inverkan på bankens riskprofil. Banken har fastställt kvalitativa och kvantitativa kriterier i syfte att identifiera de anställda som har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2019

Under bokslutsåret 2019 har ersättning utbetalats till styrelse, verkställande direktör och ledningsgrupp enligt följande fördelning:

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE

Under 2019 erhöll styrelsens medlemmar arvode om totalt 296 167 (2018: 300 250) euro.

Styrelse-
medlem

Styrelsens årsarvode
2019

2018

Mötesarvode
för styrelse-sammanträden
2019

2018

Ersättning för sammanträden i revisions-
kommittén
2019

2018

Ersättning för
sammanträden i ersättnings-
kommittén
2019

2018

Totalt
2019

Totalt
2018

Lampi Nils, ordförande

30 000 30 000 16 000 16 000 6 750 5 250 2 250 2 250 58 000 53 500

Taxell Christoffer

28 000 28 000 14 250 12 000 2 250 2 250 44 500 42 250

Ceder Åsa

26 000 26 000 14 250 10 500 6 750 5 250 47 000 43 250

Karlsson Anders Å

26 000 26 000 14 250 12 000 6 750 5 250 47 000 43 250

Persson Göran (t.o.m.29.4.2019)

8 667 26 000 2 250 10 500 10 917 36 500

Valassi Ulrika

26 000 26 000 14 250 12 000 9 000 7 000 49 250 45 000

Wiklöf Anders

26 000 26 000 13 500 10 500 39 500 36 500
296 167 300 250

ERSÄTTINGAR TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH OPERATIV LEDNING (KONCERNENS LEDNINGSGRUPP)

Den verkställande direktören har under 2019 erhållit ersättning om totalt 504 098 euro inklusive naturaförmåner och rörliga ersättningar (2018: 405 116, inklusive naturaförmåner och rörliga ersättningar). Av den rörliga ersättningen som har utbetalats 2019 har 81 792 euro (2018: 47 060) utbetalats i kontanter och 77 312 euro (2018: 48 120) i aktier i banken i enlighet med externa regelverk.
Ledningsgruppen exklusive verkställande direktören erhöll under 2019 totalt 1 790 983 euro (inklusive naturaförmåner och rörlig ersättning (2018: 1 474 303). Av den rörliga ersättningen som utbetalats 2019 har 335 992 euro (2018: 186 138) utbetalats i kontanter och 192 571 euro (2018: 74 690) utbetalats i aktier i banken i enlighet med externa regelverk.

Verkställande direktör
2019

Verkställande direktör
2018

Ledningsgrupp
2019

Ledningsgrupp
2018

FAST ERSÄTTNING
Grundlön och naturaförmåner 344 994 309 936 1 262 421 1 213 475
RÖRLIG ERSÄTTNING
Rörlig ersättning i pengar 81 792 47 060 335 992 186 138
Rörlig ersättning i aktier 77 312 48 120 192 571 74 690
ERSÄTTNING TOTALT 504 098 405 116 1 790 983 1 474 303
UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING
Uppskjuten rörlig ersättning i pengar 22 828 15 408 58 901 24 456
Uppskjuten rörlig ersättning i aktier 22 828 15 408 58 901 24 456
UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT
45 656 30 816 117 802 48 912

Detta kan även intressera dig