Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst tre revisorer samt nödvändigt antal suppleanter för dem. Revisor utses årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 

Till revisorer omvaldes vid ordinarie bolagsstämma 2018 CGR-revisorerna Marcus Tötterman och Mari Suomela. GR-revisor  Daniel Haglund valdes till ny revisor. Som revisorssuppleant omvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. 

I revisionsarvode för koncernbolagen utbetalades under 2017 sammanlagt 337 711 (273 448) euro inklusive moms. Därtill har 129 736 (116 077) euro inklusive moms utbetalats avseende konsultuppdrag utförda av KPMG Oy Ab.

Detta kan även intressera dig