Hoppa till huvudinnehåll

Riskhantering

Koncernens risker kan övergripande kategoriseras som affärsrisker, finansiella risker samt operativa risker. Kreditrisken, som är koncernens mest betydande risk, omfattar fordringar på privatpersoner, företag, institut och offentlig sektor. Fordringarna består huvudsakligen av krediter, kreditlimiter och garantier. Likviditetsrisken är också en väsentlig risk för banken.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hantering och kontroll av risker. Den fastställer årligen de policydokument som anger övergripande principer och begränsningar för hantering av risker. Revisionskommittén bistår styrelsen i skötseln av dess övervakningsuppgifter inom interna kontrollsystem, riskhantering och rapportering. Verkställande direktören övervakar och leder verksamheten i enlighet med styrelsens anvisningar, ansvarar för den löpande förvaltningen och för att styrelsens medlemmar regelbundet ges tillräcklig information om koncernens riskpositioner och de regelverk som berör verksamheten.

Banken arbetar enligt en ansvarsfördelning där varje del av affärsverksamheten bär ansvaret för sina affärer och för att de risker verksamheten genererar hanteras i enlighet med fastställda strategier, policys, riktlinjer och risktoleranser. Staben Risk Office ansvarar för den oberoende riskkontrollen, regelefterlevnaden, företags- och informationssäkerheten, portföljanalysen och kreditbeviljningsprocessen. Detta innebär bland annat att identifiera, mäta, analysera och rapportera koncernens alla väsentliga risker samt granska de kreditärenden som föredras ledningsgruppens kreditkommitté. Staben övervakar också att riskerna och riskhanteringen lever upp till bankens risktolerans och att bankens ledning löpande får rapporter och analyser om den aktuella situationen. Risk Office revideras av avdelningen Intern revision, som utvärderar både riskhanteringens tillräcklighet och regelverksefterlevnad.

Utöver Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar och lagstiftningen både i Finland och Sverige är grunden för riskhanteringen ett stort antal EU-direktiv och -förordningar, med  kapitaltäckningsdirektiv och -förordning  baserade på Baselkommitténs regelverk bland de viktigaste. För utförligare information om koncernens riskhantering, kapitalhantering, utvärdering av kapitalbehov och kapitaltäckningsinformation, se avsnitt Risker och riskhantering i koncernens årsredovisning.