29 jun 2021
Åland

Ålandsbanken Vindkraft – Finlands första special-placeringsfond som investerar i vindkraft

Alandsbanken vindkraft

Juha Känkänen

Portföljförvaltare för Ålandsbankens Vindkraftfond

Det pratas mycket om klimatförändringar och idag ser företagen ansvarsfull verksamhet till och med som en kritisk framgångsfaktor. Omtanke om klimatet kan även ses i våra vardagliga val. För att nå klimatmålen i Parisavtalet till år 2050 borde elproduktionen i Europa vara utsläppsfri, och utsläppen från uppvärmning, industri och trafik nära noll.

Hållbarhet genomsyrar Ålandsbankens verksamhet. Vårt miljöarbete har gått från engagemang på gräsrotsnivå till att vara en integrerad del av hela vår verksamhet – via Miljökonto till Östersjökonto och Östersjöprojektet. I november ifjol förstärkte vi vår position inom hållbara investeringar genom att lansera Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft – Ålandsbanken Vindkraft. I Finland har det hittills saknats en fond för privatpersoner och institutioner som investerar direkt i vindkraftsparker med långsiktig strategi.

Efterfrågan på el växer i samband med samhällets elektrifiering och vindkraft är den förmånligaste formen för ny elproduktion. Ska vi nå de globala klimatmålen förutsätts stora satsningar på förnybar elproduktion. Finland har som målsättning att vara klimatneutralt före 2035 och bli det första fossilfria välfärdssamhället, vilket kräver ambitiösa åtgärder. Elproduktionen i Norden är på god väg att bli utsläppsfri, men för övriga industribranscher innebär detta större utmaningar. Ett utsläppsfritt samhälle bygger till stor del på elektrifiering av olika processer i framtiden, och därmed ökar även elanvändningen. Det förmånligaste sättet att öka ny elproduktion i Finland är att investera i vindkraft. I Finland har vi idag under utveckling vindkraftsprojekt för ca 15 000 megawatt, emedan existerande produktionskapaciteten ligger på ca 2 500 megawatt. Plats för investeringar finns även sett ur perspektivet för det gemensamma nordiska elsystemet.

Specialplaceringsfonden Ålandsbanken Vindkraft investerar huvudsakligen i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart alternativt i färdigbyggda vindkraftsparker i Finland och Norden. Under byggperioden förväntas värdet på vindkraftsparken öka. Fondens struktur möjliggör flexibel verksamhet på marknaden och maximering av långsiktig avkastning för investerarna. Till skillnad från befintliga tidsbundna vindkraftfonder i kommanditbolagsformat har fonden exempelvis ingen specifik investeringsram, utan den kan samla in medel och investera enligt marknadsläget. Fondens avkastning består av den årliga värdeförändringen av nettotillgångarna och kassaflödet från elförsäljningen. Den förväntade avkastningen är 5–7 %.

Alandsbanken juha kankanen fond vindkraft

"Genom att investera i vindkraft kan du främja Finlands övergång till ett klimatneutralt samhälle."

Juha Känkänen. Portföljförvaltare för Ålandsbankens Vindkraftfond

Hur fungerar fonden?

1. Fonden placerar i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart, alternativt en färdigbyggd vindkraftspark som producerar elektricitet.

2. Under byggperioden förväntas värdet på vindkraftsparken öka.

3. Fondens avkastning består av den årliga värdeförändringen av nettotillgångarna och kassaflödet från elförsäljningen.

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!