Investerarkalender

Delårsrapporter 2021

  • Delårsrapport januari-mars, tisdag 27.4.2021
  • Halvårsrapport januari-juni, tisdag 20.7.2021
  • Delårsrapport januari-september, tisdag 26.10.2021


Tyst period

Ålandsbanken tillämpar en tyst period minst 14 dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké publiceras.

Stängt fönster

Ålandsbankenkoncernen tillämpar en handelsbegränsning som innebär att personer i ledande ställning samt samtliga anställda i koncernen inte får handla med Ålandsbankens finansiella instrument under 30 dagar fram till och med dagen för publicering av bankens finansiella rapporter (stängt fönster). Handelsbegränsningen omfattar även omyndiga, för vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen är intressebevakare, samt organisationer i vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen har bestämmande inflytande.