Hoppa till huvudinnehåll

Intern revision

Syftet med internrevisionen är att förse styrelse och operativ ledning med objektiva och oberoende bedömningar av den operativa verksamheten, operativa verksamhets- och ledningsprocesser, koncernens riskhantering, styrning och kontroll. Internrevisionen rapporterar regelbundet till styrelsen, revisionskommittén och den operativa ledningen. Avdelningen är direkt underställd styrelsen, som årligen fastställer en plan för internrevisionens arbete.