Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Fondlista

Ålandsbanken är en aktiv kapitalförvaltare med ett omsorgsfullt genomarbetat och heltäckande erbjudande för fondsparande i aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter.

SFDR artikel

Fonden har hållbara investeringar som mål
(artikel 9)

Fonden främjar miljörelaterade- eller sociala aspekter
(artikel 8)

Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade risker
(artikel 6)

Aktiefonder

Allokeringsfonder

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Räntefonder

Övriga fonder

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
4 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.