Finansiell information och publikationer

Finansiella rapporter

Årsredovisning

Börsmeddelanden

 

2018

2017

2016

2015

2014

RESULTAT

Meuro

Meuro

Meuro

Meuro

Meuro

Räntenetto

54,5

55,9

55,1

54,0

49,3

Provisionsnetto

50,6

49,7

44,9

46,2

46,2

Övriga intäkter

17,4

22,4

20,4

24,4

25,1

Summa intäkter

127,6

128,0

120,4

124,9

120,6

Personalkostnader

-57,1

-59,8

-57,0

-56,0

-53,1

Övriga kostnader

-33,4

-40,0

-34,3

-35,5

-43,3

Summa kostnader

-97,8

-99,8

-91,3

-91,6

-96,4

Resultat före nedskrivningar

29,8

28,2

29,2

33,3

24,2

Nedskrivning av krediter och andra förbindelser

-0,8

-2,1

-4,1

3,0

-1,8

Rörelseresultat

29,0

26,0

25,1

30,3

22,4

Inkomstskatt

-6,1

-5,3

-5,4

-6,0

-4,8

Rapportperiodens resultat 

22,9

20,7

19,7

24,3

17,6

Innehav utan bestämmande inflytande

0,0

0,0

0,0

0

1,5

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp

22,9

20,7

19,7

24,3

16,1

   

VOLYMER

 

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor

4 022

2 979

3 808

3 617

3 343

Depositioner från allmänheten

3 304

3 197

3 100

2 675

2 391

Aktivt förvaltat kapital

5 177

5 737

3 900

3 927

3 696

Eget kapital

242

234

222

213

196

Balansomslutning

5 558

5 352

5 137

4 602

4 292

Riskexponeringsbelopp

1 578

1 538

1 576

1 581

1 554

   

FINANCIAL RATIOS

 

Avkastning på eget kapital, % (ROE)

9,8

9,1

9,1

12,0

8,7

K/I-tal,

0,77

0,78

0,76

0,73

0,80

Kreditförlustnivå, %

0,02

0,06

0,11

0,09

0,06

Core funding ratio, %

90,0

88

89

100

105

Soliditet, %

4,4

4,4

4,3

4,6

4,6

Kärnprimärkapitalrelation, %

13,0

12,9

11,8

12,0

10,9

Arbetad tid omräknad till heltidstjänster

691

691

683

663

644

Resultat per aktie, euro

1,48

1,35

1,29

1,60

1,12

Eget kapital per aktie, euro

15,67

15,14

14,50

14,00

13,49

Dividend per aktie, euro

0,70

0,65

0,60

0,60

0,40

Detta kan även intressera dig