Bedömning av tillförlitlighet och kompetens
Enligt kreditinstitutslagen ska styrelsemedlemmar, verkställande direktör och övrig ledning uppfylla i lagen uppställda krav på tillförlitlighet och kompetens. Bankens styrelse tillämpar ett förfarande för säkerställande av att lagens och tillsynsmyndighetens krav efterlevs vid tillträdandet samt regelbundet därefter.

Tidsdisposition
Banken iakttar kreditinstitutslagens bestämmelser om tidsdisposition för styrelsemedlemmar, verkställande direktör och övrig ledning och gör en bedömning av att respektive person har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för fullgörande av de skyldigheter som ingår i uppdraget i Banken.