Hoppa till huvudinnehåll

Regelverk

Det är tydligt att regelverk tar allt större plats i vår bransch. Eftersom hållbarhetsrisker och konsekvensbedömning för hållbar utveckling är något vi arbetar med kontinuerligt välkomnar vi regelverken som underlättar att strukturera upp det viktiga arbetet ännu tydligare. De tre främsta regelverken, som påverkar Ålandsbankens verksamhet och rapportering är CSRD-direktivet, taxonomiförordningen samt SFDR-förordningen.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett omfattande EU-regelverk som reglerar hållbarhetsrapporteringen för företag och som innefattar en utökad transparens vad gäller hållbarhet i företagens årsredovisning. Rapporteringen ska ge intressenter information genom att visa både företagets påverkan på hållbarhetsämnen och ge intressenterna information om hur hållbarhetsämnen påverkar företagets utveckling och framtida verksamhet. Detaljerna specificeras i rapporteringsstandarden European Sustainability Reporting Standards (ESRS). I detta ingår en påverkansanalys och en finansiell riskanalys – en så kallad dubbel väsentlighetsanalys.

EU:s taxonomiförordning är ett verktyg för att klassificera vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara. Syftet med klassificeringen är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin trädde delvis i kraft i januari 2022 och består för närvarande av 6 miljömål. För verksamhetsåret 2023 rapporterade vi för första gången taxonomiförenlighet för våra exponeringar för de två första målen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till klimatförändringar.

I mars 2021 trädde förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) i kraft. Syftet med denna EU-förordning är att skapa en standard för hur finansbranschen presenterar och följer upp hållbarhetsinformation om sina investeringsprodukter. Under 2023 arbetade vi med att ta fram efterhandsrapporter för samtliga investeringsprodukter och publicerade koncernens PAI-redogörelse (Principle Adverse Impact) som visar hur vi i investeringsbeslut beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.