Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

18 juli 2019
|


 

Ålandsbanken Abp
Halvårsrapport
18.7.2019 kl. 9.00

 

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

”Resultatmässigt ett av våra bästa kvartal någonsin. Provisionsnettot och kostnaderna har utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Räntenettot minskar på grund av sänkt risknivå där vi aktivt viktat ned utlåning till kommersiella fastigheter med högre marginal till förmån för utlåning till privatpersoner. Provisionsnettot har nu storleksmässigt passerat räntenettot, vilket visar på vår förmåga att skapa intäkter från mindre kapitalkrävande verksamhet.”

Peter Wiklöf, vd och koncernchef

Januari – juni 2019 jämfört med januari – juni 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 14,5 miljoner euro (13,6).
 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 8 procent till 11,5 miljoner euro (10,6).
 • Räntenettot minskade med 5 procent till 26,5 miljoner euro (27,9).
 • Provisionsnettot ökade med 1 procent till 27,9 miljoner euro (27,7).
 • Kostnaderna minskade med 3 procent till 49,4 miljoner euro (51,1).
 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,6 miljoner euro (0,7) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,03).
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,6 procent (9,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,74 euro (0,69).
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3 procent (13,0 den 31 december 2018).
 • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 förväntas bli i nivå med 2018.

Andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 8,7 miljoner euro (8,4).
 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 5 procent till 6,9 miljoner euro (6,6).
 • Räntenettot minskade med 3 procent till 13,4 miljoner euro (13,8).
 • Provisionsnettot ökade med 3 procent till 13,8 miljoner euro (13,4).
 • Kostnaderna minskade med 1 procent till 23,4 miljoner euro (23,6).
 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,2 miljoner euro (0,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,01 procent (0,05).
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 11,5 procent (11,5).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,45 euro (0,43).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv2
2019
Kv1
2019
 %Kv2
2018
%1.1-30.6.
2019
1.1-30.6.
2018
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto13,413,2213,8-326,527,9-5
Provisionsnetto13,814,1-213,4327,927,71
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,80,4850,9-181,21,3-12
Övriga intäkter4,34,6-64,4-18,98,55
Summa intäkter32,332,3032,5-164,665,4-1
         
Personalkostnader-14,5-14,50-14,50-29,0-29,5-2
Övriga kostnader-6,0-8,7-31-7,3-18-14,8-17,9-17
Avskrivningar-2,8-2,8-1-1,854-5,7-3,754
Summa kostnader-23,4-26,0-10-23,6-1-49,4-51,1-3
         
Resultat före nedskrivningar8,96,2438,9015,114,36
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,2-0,4-62-0,5-64-0,6-0,7-9
Rörelseresultat8,75,8518,4414,513,67
         
Inkomstskatt-1,8-1,247-1,8-2-3,0-2,92
Rapportperiodens resultat6,94,6516,6511,510,68
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp6,94,6526,6511,510,68
         
Volymer        
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor4 0014 01703 9631   
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 2253 10743 0954   
Aktivt förvaltat kapital 15 6375 47635 6500   
Eget kapital 242247-22295   
Balansomslutning5 5145 542-15 3014   
Riskexponeringsbelopp1 5771 54821 5750   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 211,57,6 11,5 9,69,3 
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut10,09,9 9,4    
K/I-tal 30,720,81 0,73 0,770,78 
Kreditförlustnivå, % 40,010,05 0,05 0,030,03 
LCR, % 5165171 135    
Loan/deposit ratio, % 6124129 128    
Core funding ratio, % 78990 90    
Soliditet, % 84,44,5 4,3    
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,313,4 12,7    
Resultat per aktie, euro 100,450,30510,4350,740,698
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,450,30510,4250,740,688
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut1,541,5211,4010   
Eget kapital per aktie, euro 1115,5915,91-214,855   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro15,5415,86-214,755   
Aktiekurs A-aktie, euro14,6015,10-314,501   
Aktiekurs B-aktie, euro14,5514,20213,508   
Antal aktier tusen st15 52515 525 15 4481   
Antal aktier efter utspädning tusen st15 59515 595015 5860   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster702683369316946861

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från fordringar på allmänheten / Fordringar på allmänheten vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande halvårsrapport för perioden januari – juni 2019. Ålandsbanken Abp:s halvårsrapport för perioden januari – juni 2018 finns även tillgänglig på vår hemsida:
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_19.pdf

Mariehamn 18 juli 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

Bilaga