Hoppa till huvudinnehåll
27 apr 2023
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – mars 2023


 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
27.4.2023 kl. 9.00 EET

Delårsrapport för perioden januari – mars 2023

”Vi inleder året resultatmässigt starkt och fördubblar rörelseresultatet jämfört med förra årets första kvartal om vi exkluderar den försäljningsintäkt som vi erhöll från överlåtelsen av vår bolåneportfölj på 10,4 miljarder kronor i Sverige till Borgo.

Vi ser fortsatt inflöde av nytt förvaltat kapital till våra placeringstjänster och vi har börjat förbereda oss för ytterligare en överlåtelse av bolån i Sverige till Borgo. Denna överlåtelse planeras ske efter sommaren och berör en bolåneportfölj på 5-6 miljarder kronor.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-mars 2023 jämfört med januari-mars 2022

  • Rörelseresultatet minskade med 41 procent till 8,2 miljoner euro (13,9). Exklusive försäljningsvinst föregående år ökade rörelseresultatet med 100 procent till 8,2 miljoner euro (4,1).

  • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 10 procent till 44,2 miljoner euro (40,1).

  • Övriga intäkter, som i fjol rymde en försäljningsvinst, minskade med 90 procent till 1,1 miljoner euro (11,0).

  • Kostnaderna ökade med 3 procent till 36,7 miljoner euro (35,5).

  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,3 miljoner euro (1,7) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,16).

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 8,9 procent (15,0). Exklusive försäljningsvinst föregående år uppgick avkastningen på eget kapital för jämförelseperioden till 4,4 procent.

  • Resultatet per aktie minskade med 42 procent till 0,41 euro (0,71).

  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 12,4 procent (12,0 den 31 december 2022).

  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2023 förväntas bli väsentligt bättre än 2022.

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv1
2023
Kv4
2022
%Kv1
2022
%
miljoner euro     
Resultat     
Räntenetto19,819,7014,338
Provisionsnetto18,318,4-120,2-10
IT-intäkter6,16,2-25,511
Övriga intäkter1,12,7-5911,0-90
Summa intäkter45,347,0-451,1-11
      
Personalkostnader-20,5-19,65-18,99
Övriga kostnader-10,0-11,3-11-9,73
Lagstadgade avgifter-3,20,0 -3,6-9
Avskrivningar-2,9-3,3-9-3,4-13
Summa kostnader-36,7-34,18-35,53
      
Resultat före nedskrivningar8,512,9-3415,6-45
      
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,3-2,2-87-1,7-82
Rörelseresultat8,210,6-2313,9-41
      
Inkomstskatt-2,0-2,1-5-2,9-30
Periodens resultat6,28,5-2711,0-44
      
Hänförligt till:     
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp6,28,5-2711,0-44
      
Nyckeltal     
Avkastning på eget kapital, % (ROE)8,911,9 15,0 
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut11,312,8 14,7 
Resultat per aktie, euro0,410,55-260,71-42
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut2,072,37-132,71-24
Kärnprimärkapitalrelation, %12,412,0 13,9 
Kreditförlustnivå, %0,030,20 0,16 

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – mars 2023 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_23.pdf

Mariehamn den 27 april 2023

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

Bilaga