Hoppa till huvudinnehåll

Om styrelsen

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst fem och högst åtta ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen har under 2023 bestått av sju ordinarie styrelsemedlemmar till och med bolagsstämman den 29 mars 2023, då Åsa Ceder avgick. Under den resterande delen av år 2023 har styrelsen utgjorts av totalt sex ordinarie medlemmar. Verkställande direktören får inte vara medlem i styrelsen.

Styrelsens bedömning av medlemmarnas oberoende av banken och betydande aktieägare

Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst fem och högst åtta ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen har under 2023 bestått av sju ordinarie styrelsemedlemmar till och med bolagsstämman den 29 mars 2023, då Åsa Ceder avgick. Under den resterande delen av år 2023 har styrelsen utgjorts av totalt sex ordinarie medlemmar. Verkställande direktören får inte vara medlem i styrelsen.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen handhar förvaltningen av bankens angelägenheter och ansvarar för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ansvarar även för övergripande policy- och strategifrågor, samt för att riskkontrollen är tillräcklig och tillser att ledningssystemen fungerar. Till styrelsens uppgifter hör även att utse och vid behov entlediga verkställande direktören, dennes ställföreträdare och medlemmar av ledningsgruppen, samt att besluta om deras löneförmåner och övriga anställningsvillkor. För att styrelsen ska vara beslutför erfordras att mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

För sitt arbete har styrelsen fastställt en intern arbetsordning som är koncernövergripande. Arbetsordningen, som utvärderas årligen och revideras vid behov, reglerar i huvudsak arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och ledningsgruppen. I arbetsordningen regleras även mötesrutiner, mötesprotokoll och rapporteringsrutiner. Styrelsen, som sammanträder efter kallelse av styrelsens ordförande, diskuterar regelbundet det ekonomiska läget på de finansiella marknaderna.

Med stöd av verkställande direktörens återkommande rapportering om den operativa verksamheten följer styrelsen upp strategi, ekonomiskt utfall och övergripande långsiktiga mål för verksamheten. Därutöver handlägger styrelsen övriga ärenden som aktualiseras enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och övriga regelverk som berör bankens verksamhet och förvaltning, samt även ärenden som anhängiggörs av enskilda styrelsemedlemmar och av ledningsgruppen.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering av sin verksamhet och sitt arbete. Utvärderingen innefattar bland annat ett frågeformulär i vilket respektive styrelsemedlem bedömer styrelsearbetet under året. Styrelsens ordförande har även enskilda samtal med respektive styrelsemedlem. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen på ett uppföljande styrelsemöte samt beslut fattas om åtgärder som vidtas med anledning av utvärderingen.

Mångfaldsprinciper

Enligt kreditinstitutslagen och koden ska styrelsen fastställa principer för att främja mångfald i styrelsens sammansättning och ha som mål för kreditinstitutet att könen är jämnt representerade i styrelsen. Banken eftersträvar att främja mångfald i styrelsens sammansättning, med målsättningen att styrelsen som helhet besitter den kompetens och erfarenhet som övervakningen och utvecklingen av bolaget kräver. För att uppnå målet krävs att styrelsen som grupp besitter en bredd i fråga om utbildning, personliga egenskaper, erfarenheter, kön och ålder. Fördelningen mellan könen ska vara jämn och därför ska båda könen vara representerade
i det förslag som läggs fram vid varje nomineringstillfälle till ny styrelsemedlem.

För verksamhetsåret har styrelsens ledamöter kollektivt uppnått den variation i utbildning, erfarenhet och förmågor som krävs för uppdraget, och båda kön representeras i styrelsen så att fördelningen mellan könen är 33 procent kvinnor och 67 procent män. Till och med bolagsstämman den 29 mars 2023 var fördelningen 43 procent kvinnor och 57 procent män.