06 maj 2021
Åland

Företagsobligationer fortsätter att leverera en bra och jämn avkastning – bara man väljer rätt fond

Lipper fund award hav strand stenar

Jarkko Toivonen

Fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ränteuppgången har varit ett hett samtalsämne under årets första kvartal, och det är med all rätt investerare reflekterar över en eventuell fortsatt uppgång, räntekurvans lutning och om man borde vara orolig när det gäller sina ränteplaceringar. Räntan på långfristiga statsobligationer har stigit sedan årets början, särskilt i USA. Vi ser detta som ett tecken på ekonomisk återhämtning och en återgång till tiden före pandemin. Från ett bolagsperspektiv är denna utveckling generellt positiv, vilket syns i både realiserade resultat och i bolagens prognoser för kommande vinstutveckling.

Ränteuppgången har varit ett hett samtalsämne under årets första kvartal, och det är med all rätt investerare reflekterar över en eventuell fortsatt uppgång, räntekurvans lutning och om man borde vara orolig när det gäller sina ränteplaceringar. Räntan på långfristiga statsobligationer har stigit sedan årets början, särskilt i USA. Vi ser detta som ett tecken på ekonomisk återhämtning och en återgång till tiden före pandemin. Från ett bolagsperspektiv är denna utveckling generellt positiv, vilket syns i både realiserade resultat och i bolagens prognoser för kommande vinstutveckling.

Ränteuppgången har berört i synnerhet långa räntor (10 år) medan korta räntor ännu ligger kvar på mycket låga nivåer, vilket betyder att räntekurvan har blivit brantare. När det gäller de korta räntorna är dessutom förväntningarna på uppgångar fortfarande mycket låga. Centralbankernas inköpsprogram kommer att fortgå under en tid framöver, och under sitt senaste möte meddelade ECB att man till och med kommer att utöka inköpstakten.

För ränteplaceringar har placeringsobjektets längd (maturitet) en betydande inverkan på avkastning och risk. När räntekurvan blir brantare, realiseras ränteplaceringarnas ränterisk och priset på placeringsobjektet sjunker. Därför är det bra om investerare i rådande läge ser till att hålla ner längd och räntebindningstid (duration) i sin portfölj.

För ungefär ett år sedan, då pandemin bröt ut på allvar och osäkerheten ökade, höjdes även riskpremien på företagsobligationer kraftigt. Nu är riskpremierna redan nere på nivåer vi såg före pandemin, tack vare stimulanser och centralbankernas inköpsprogram. Återhämtningen gynnades även av att de risker för bolagskonkurser som man förutspådde inte har realiserats. I relation till det rådande ränteläget och nuvarande förväntningar erbjuder företagsobligationer fortsättningsvis en bra avkastning, i synnerhet om placeraren försäkrar sig om att durationen är måttlig. Nordiska företagsobligationer erbjuder alltjämt bra riskjusterade avkastningsnivåer.

Ålandsbankens Euro Bond är en fond som har kort duration och som riktar in sig på främst nordiska företagsobligationer i euro med högt kreditbetyg. Fondens mål är att ha en räntebindning kring eller strax under tre år (i skrivande stund 2,5). Nordiska bolag utgör ca. 80 % av fondens totala placeringar. Bolagens snittkreditbetyg är BBB-, vilket är i nivå med investerarklassade bolag med högre kreditbetyg.

Under våren 2021 tilldelades Ålandsbanken Euro Bond det prestigefyllda Refinitiv Lipper-fondpriset som den bästa fonden i sin klass för åttonde året i rad. Även analysföretaget Morningstar, som jämför olika fonder, har gett Ålandsbanken fem stjärnor av fem möjliga under alla granskade perioder (3, 5 och 10 år). Vi ser detta som ett bevis på att vårt långsiktiga och värdefokuserade sätt att förvalta våra kunders pengar fungerar. Vi har inom Ålandsbanken över 20 års erfarenhet av ränteförvaltning under kraftigt varierande marknadslägen.

Beräkningsmetoden för Refinitiv LIpper Fund Award-priset säkerställer att de fonder som varit framgångsrika i jämförelsen har uppnått en högre avkastning än jämförbara fonder, tack vare ett konsekvent och långsiktigt arbete med förhållandet mellan avkastning och risk.

Jarkko Toivonen
Fondförvaltare
Ålandsbanken Fondbolag Ab

*Notera att investering i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!