04 mar 2021
Åland

Hur balansera sina placeringar i en instabil omgivning?

Niklas wellfelt alandsbanken

Niklas Wellfelt

Chefsstrateg, Ålandsbanken Fondbolag

Hur ska man tänka på sitt sparande och sina investeringar? Att inte lägga alla ägg i samma korg är en gammal devis som ännu är giltigt, men med det sagt är kapitalförvaltning en komplex utmaning. I en verklighet präglad av orosmoln är det lätt att bli skrämd ut ur sina placeringar, att bli alltför defensiv, i en miljö där traditionella lågriskinvesteringar i statspapper ger en negativ avkastning. Å andra sidan, när känslan är att det är lätt och självklart med placeringar, när löpsedlar är fulla av aktietips, då kan hända att du sänker garden och blir oförsiktig...

Vad är vår bild av nuläget? Vi räknar med fortsatt stark intjäning bland bolagen, i takt med ytterligare återhämtning i efterfrågan kombinerat med god kostnadskontroll. Marknaden räknar med att vinsterna i europeiska bolag lyfter med 30% under 2021. Sammantaget bör detta vara en god grogrund för ett fortsatt aktivt risktagande i en värld av superlåga räntor.

Men investeringsklimatet kan snabbt komma att förändras. Ett alternativscenario är att det skapas flaskhalsar i produktionskedjor när den ekonomiska återhämtningen får fotfäste, vilket skapar ett gryende inflationstryck. Sentiment i marknaden förändras då snabbt och investerare är inte längre villiga att köpa obligationer till rådande låga räntenivåer, samtidigt som minskande behov av stimulanser medför att centralbankernas obligationsköp skalas ned. Då gäller det att snabbt kunna stuva om i portföljen!

Viktigt att beakta är hållbarhetsfrågor vilka får en alltmer central plats i samhällsdebatten, likväl som i arbetet med finansiella investeringar. Ålandsbanken har en tydlig profil i hållbarhetsfrågor och att agera ansvarsfullt genomsyrar även förvaltningen av våra placeringsmandat. Vi vill vara i framkant vad gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG). Vi ser dock inte en konflikt mellan avkastning och hållbarhet. Vår förvaltningsstil har en slagsida åt kvalitetsbolag, och denna kategori av bolag är oftast duktiga på ESG-frågor. I det perspektivet ser vi ESG som ett utmärkt urvalskriterium också för att identifiera god avkastningspotential.

Vad gäller placeringar är utmaningen att övertiden på ett klokt sätt orka bära risk och på så vis nå en tillfredställande avkastning. Det finns olika vägar till en väl avvägd investering, så som skräddarsydda mandat, men dessa kräver ofta större investeringsbelopp. Att tänka på vad gäller dina egna placeringar är att de bör vara väl diversifierade, hållbara, ha rimliga kostnader och de skall hjälpa dig att frigöra tid till annan verksamhet. Om inte finansiella marknader är ditt kärnintresse så skall du känna dig trygg i det förvaltningsuppdrag du överlämnar till andra. Det finns olika ansatser att möta dessa krav och ett förslag är fonden Ålandsbanken Premium 50.

Vi ser flera fördelar med att nyttja denna allvädersfond. I termer av diversifiering så knyter premiumfonden samman vår breda kompetens inom ränte- och aktieförvaltningen. Vad gäller tidsaspekten har Ålandsbankens fondbolag ett omfattande team med experter på allt från europeiska högräntekrediter till konnässörer på småbolagsaktier, vilka bidrar till förvaltningen av fonden. När förutsättningarna för olika tillgångsslag ändras – då gör vi jobbet åt dig i realtid. Det är också en kostnadseffektiv förvaltning utan dyra fond-i-fond-lösningar. Premiumfonden består av 150–200 direktägda instrument vilket ger kostnadseffektivitet.

I förvaltningen har tillgångsallokeringen en central roll. I Premium 50-fonden är basallokeringen 50/50 mellan aktier och räntebärande tillgångar. Risknivån är medelhög. I förvaltningen är vår månatligen publicerade Marknadsutblick vägledande, vilket ger tydighet och transparens. Tanken är att du som kund inte ska behöva bli förvånad i hur vi agerar i olika tillgångsslag under skiftande marknadsförutsättningar.

Det enda vi med säkerhet vet om framtiden är att det krävs anpassningsförmåga för att möta nya omständigheter – och det gäller än mer i arbetet med placeringar. Vi är redo, vi är på tåspetsarna!

Niklas Wellfelt
Chefsstrateg, Ålandsbanken Fondbolag

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Publikationen är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Syftet med denna publikation är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Ytterligare information på svenska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.ax samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!