13 okt 2022
Åland

Ålandsbanken Kort Företagsränta – bra vinstförväntning på över 4 % med måttlig och begränsad risk

Jyri suonpaa personal

Investeringsmarknaden har år 2022 präglats av stor osäkerhet, vilket har återspeglats i en ökad volatilitet, det vill säga fluktuation av marknadsvärden, för nästan alla tillgångsslag. Osäkerheten på marknaden har orsakats av såväl geopolitiska spänningar som rekordhög inflation samt de fortfarande pågående negativa effekterna på till exempel leverans- och logistikkedjor som orsakats av pandemin. Osäkerheten ökar också på grund av förändringen i centralbankernas penningpolitiska linje från stimulerande till åtstramande finansiella villkor. Årets slut kommer att påverkas starkast av marknadens och centralbankernas balansgång mellan försämrad ekonomisk utveckling och inflationsförväntningar. Framtiden är förstås alltid oviss, men nu är den särskilt svår att förutse.

En långsiktig investerare ser bortom de ekonomiska cyklerna och är inte så bekymrad över kortsiktiga, till och med starka, dagliga förändringar i marknadsvärden. Å andra sidan gynnar investerarens likviditetsbehov och fördelarna med diversifiering också sådana investeringsalternativ där riskerna är måttliga och begränsade och skulle kunna omvandlas till kontanter på daglig basis, men samtidigt skulle deras avkastningsförväntningar klart överstiga avkastningen av en insättning. Korträntefonder fungerar bra både som en tillfällig placering för pengar och som en del av diversifieringen av hela investeringsportföljen. De är lågriskfonder och lämpar sig för situationer där investeraren vill undvika stora svängningar i värdet på sina investeringar.

Fonden Ålandsbanken Kort Företagsränta är en korträntefond som placerar sina tillgångar i investeringscertifikat utgivna av europeiska företag och banker (med återstående löptid mindre än 12 månader), lån med rörlig ränta och obligationer med kort återstående löptid. Fonden kan också investera i korta räntebärande instrument från stater och jämförbara institutioner. Investeringar görs endast i objekt noterade i euro, så fonden har ingen valutarisk och den använder heller inga derivatprodukter i sin investeringsverksamhet. Placeringarna är brett diversifierade, vilket innebär att de enskilda placeringarnas andel av hela fonden överstiger aldrig 2 %.

Durationen som mäter fondens räntekänslighet är 0,5, vilket innebär fondens positiva/negativa värdeförändring i procent om räntan sjunker/höjs med en procentenhet.

Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar, det vill säga den återstående tiden tills kapitalet betalas tillbaka, är cirka ett år. Det innebär att även om den allmänna räntenivån stiger kommer fonden snabbt i kapp stigande avkastning. Fondens nuvarande förväntade avkastning (1 oktober 2022) är 4,45 %. Betydligt bättre än korträntefonder har varit på länge.

Portföljförvaltare för fonden Ålandsbanken Kort Företagsränta är Pontus Soramäki, som förvaltat fonden sedan starten, nästan 20 år (fonden bildades 31 december 2004). Analysföretaget Morningstar, som jämför och undersöker fonder, har klassat fonden i bästa möjliga kategori utifrån dess resultathistorik – fonden har fem stjärnor i Morningstars ratingsystem.

Fondens placeringsverksamhet styrs, liksom Ålandsbankens övriga verksamhet, även av våra principer om ansvarsfulla investeringar i såväl miljö- som sociala frågor samt av god styrning av målbolagen.

Fonden erbjuder ett flexibelt alternativ för en tidsbunden deposition på cirka ett år med räntebärande placeringar och passar sparare och investerare som vill ha en stabilare men samtidigt konkurrenskraftig avkastningsutveckling utan valuta- och derivatrisk för sitt kapital. Och även för den som letar efter ett investeringsalternativ med låg kredit- och ränterisk och utan att investeringen är bunden till en förutbestämd tidsfrist.

Jyri Suonpää
Räntechef, Ålandsbankens Fondbolag
13-10-2022

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken