Ålandsbanken Abp: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019

07 februari 2020
|


 

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
7.2.2020 kl. 9.00

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019

”Vi avslutar vårt 100:e verksamhetsår på ett starkt sätt och levererar vårt bästa rörelseresultat någonsin, 33,2 miljoner euro vilket är 15 procent högre än året innan (29,0). Avkastningen på eget kapital överträffar vårt långsiktiga finansiella mål och slutar för helåret på 10,7 procent.

Under det fjärde kvartalet såg vi ett starkt inflöde av nytt aktivt förvaltat kapital och en god utlåningstillväxt. Tillväxten kom i huvudsak från nya kunder. Den sammanlagda tillväxten för aktivt förvaltat kapital under året blev 23 procent och innebar en ny rekordnotering, 6 343 miljoner euro (5 177).

Vår positiva trend gör att styrelsen förväntar sig att rörelseresultatet för år 2020 blir bättre än 2019. Styrelsen föreslår en förhöjd dividend om 0,80 euro (0,70) och dessutom en jubileumsdividend för vårt 100:e verksamhetsår om 0,20 euro.”

Peter Wiklöf, vd och koncernchef

Januari – december 2019 jämfört med januari - december 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 33,2 miljoner euro (29,0).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 15 procent till 26,3 miljoner euro (22,9).

 • Räntenettot minskade med 1 procent till 53,9 miljoner euro (54,5).

 • Provisionsnettot ökade med 7 procent till 58,0 miljoner euro (54,3).

 • Kostnaderna var på oförändrad nivå och uppgick till 97,5 miljoner euro (97,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 3,2 miljoner euro (0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,02).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 10,7 procent (9,8).

 • Resultatet per aktie ökade med 14 procent till 1,69 euro (1,48).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,4 procent (13,0).

 • Styrelsen föreslår en ordinarie dividend om 0,80 euro per aktie (0,70) samt en jubileumsdividend om 0,20 euro per aktie.

 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre än 2019.

Fjärde kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 9,1 miljoner euro (7,7).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 16 procent till 7,2 miljoner euro (6,2).

 • Räntenettot ökade med 6 procent till 14,0 miljoner euro (13,3).

 • Provisionsnettot ökade med 17 procent till 16,3 miljoner euro (13,9).

 • Kostnaderna ökade med 4 procent till 25,5 miljoner euro (24,6).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,8 miljoner euro (-0,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,18 procent (0,00).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 11,4 procent (10,3).

 • Resultatet per aktie ökade med 15 procent till 0,46 euro (0,40).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv4
2019
Kv3
2019
 %Kv4
2018
%1.1-31.12.
2019
1.1-30.12.
2018
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto14,013,3513,3653,954,5-1
Provisionsnetto16,313,81813,91758,054,37
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde1,11,6-330,2 3,91,5 
Övriga intäkter5,04,2214,9418,117,44
Summa intäkter36,432,91132,313133,9127,65
         
Personalkostnader-14,6-13,49-14,32-57,0-57,10
Övriga kostnader-7,6-6,320-8,5-11-28,7-33,4-14
Avskrivningar-3,3-2,917-1,884-11,8-7,362
Summa kostnader-25,5-22,513-24,64-97,5-97,80
         
Resultat före nedskrivningar10,910,457,74336,429,822
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-1,8-0,8 0,1 -3,2-0,8 
Rörelseresultat9,19,5-47,71833,229,015
         
Inkomstskatt-1,9-1,9-1-1,527-6,9-6,114
Rapportperiodens resultat7,27,6-56,21626,322,915
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp7,27,6-56,21626,322,915
         
Volymer        
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor4 1103 98534 0222   
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 3683 28823 3042   
Aktivt förvaltat kapital 16 3435 788105 17723   
Eget kapital 25824752427   
Balansomslutning5 6075 55515 5581   
Riskexponeringsbelopp1 5831 57111 5780   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 211,412,3 10,3 10,79,8 
Avkastning på eget kapital, % (ROE),
rullande tolv månader till periodens slut
10,710,5 9,8    
K/I-tal 30,700,69 0,76 0,730,77 
Kreditförlustnivå, % 40,180,08 0,00 0,080,02 
LCR, % 5139163 120    
Loan/deposit ratio, % 6122121 122    
Core funding ratio, % 79088 90    
Soliditet, % 84,64,4 4,4    
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,413,3 13,0    
Resultat per aktie, euro 100,460,49-50,40151,691,4814
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,460,49-50,40161,691,4814
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader
till periodens slut
1,691,6341,4814   
Eget kapital per aktie, euro 1116,6115,86515,676   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro16,5915,83515,586   
Aktiekurs A-aktie, euro17,0014,701613,3028   
Aktiekurs B-aktie, euro16,5514,851113,1026   
Antal aktier tusen st15 55115 551 15 4721   
Antal aktier efter utspädning tusen st15 60115 587015 5900   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster705713-169227006911

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittsliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden avseende fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Fordringar på allmänheten och offentlig sektor vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sekror / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké finns även tillgänglig på vår hemsida:

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_19.pdf

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

Bilaga