Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsfrågorna är en integrerad del av Ålandsbankens vanliga verksamhetsstyrning, där styrelse, ledning och medarbetare alla har sina tydliga roller. 
Segelbat hav ostersjon

Regelverk & intern styrning

Utvecklingen, ledningen och styrningen av vårt hållbarhetsarbete grundar sig på intressenternas prioriteringar, externa regleringar och vår egen ambition att vara en del av utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Regelefterlevnad

Vår företagskultur präglas av respekt för regelverk och god praxis. Vi upprätthåller denna kultur genom löpande utbildning av anställda och kontinuerlig omvärldsbevakning av externa regelverksförändringar. Vår Compliancefunktion agerar som stöd till hela koncernen i frågor som rör regelefterlevnad.

Hållbarhetsstyrningens struktur

Styrelsen har det yttersta ansvaret för styrningen av hållbarhetsarbetet och är aktivt engagerade i hållbarhetsfrågor. Styrelsen fastslår hållbarhetsstrategin vartannat år.

Vd/koncernchefen ansvarar för att säkerställa leverans i enlighet med bankens strategiska inriktning, som visar vart banken är på väg och vad som behövs för att de uppsatta målen ska nås. Det ansvaret omfattar också hållbarhet.

Koncernledningen ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet inom Ålandsbanken. Utifrån den årliga väsentlighetsanalysen och hållbarhetsstrategin skapas hållbarhetsplaner för respektive hållbarhetsområde.

Hållbarhetsteamet - Bankens hållbarhetsteam, som består av vår hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsutvecklare och chefen för ansvarsfulla investeringar driver det övergripande hållbarhetsarbetet och fungerar som ett forum för frågor och beslut.

ESG-kommittén för ansvarsfulla investeringar - Koncernens ESG-kommitté har i uppdrag att omvärldsbevaka, initiera och driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar samt säkerställa att Ålandsbankens investeringsverksamhet följer strategin och riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar.

Regelverksgruppen - Regelverksgruppen sammanställer all omvärldsbevakning och upprätthåller också en förteckning över de regelverk som ska implementeras.

Arbetsgrupp för miljöområdet - Består av engagerade medarbetare som följer med generella miljöfrågor, driver och initierar miljö- & klimatmässiga utvecklingsfrågor kopplat till bankens hållbarhetsstrategi och följer upp miljöarbetet.

Projektorganisation - Bankens projektorganisation driver utvecklings- och implementeringsprojekt som gäller hållbarhet.