Juridisk rådgivning – Vi hjälper dig med juridiken

Vi har samlat kompetenser inom allt från familjerätt till skatterätt och bolagsrätt. Det gör att du alltid har tillgång till de råd du behöver så att det blir rätt från början.

Det enda vi vet är att allt i livet är föränderligt, därför är det extra viktigt att få goda råd innan något händer. Nästan alla skeden i både liv och företagande ger olika möjligheter och ställer olika krav.

Oavsett vilket, så hjälper vi dig att både förebygga och hantera situationer ur ett juridiskt perspektiv. Vi arbetar dagligen med att göra de juridiska frågorna enklare, tydligare och säkrare för våra kunder.

Oavsett om ditt ärende är enkelt eller komplicerat så kan vi bistå dig med:

Testamenten

I ett testamente förordnar du som ägare hur din egendom ska fördelas efter din död. Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för de anhöriga och minimera risken för framtida tvister. Har man inget upprättat testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen som tydligt anger vem som ska gynnas. T.ex. ärver i regel inte makar och sambor varandra.

Stränga formföreskrifter gäller i fråga om testamenten. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnat av två ojäviga vittnen. Anlita oss för professionell hjälp att få rätt innebörd i testamentet så att fördelningen av arvet blir så som du vill ha det.

Gåvobrev

Att ge en gåva är inte alltid helt enkelt. Gåva av lös egendom ställer inga särskilda krav. Däremot måste en gåva av fast egendom alltid ske i skriftlig form. Beroende på gåvans värde kan gåvotagaren tvingas betala gåvoskatt. Det kan skattemässigt löna sig att ge egendom i gåva till sina arvingar innan man avlider istället för att de senare får ärva egendomen och riskerar att tvingas betala en högre arvsskatt. 

Ett gåvobrev bör alltid upprättas med professionell hjälp för att förebygga oklarheter och undvika eventuella framtida konflikter. Vanliga frågor som uppstår är om gåvan ska betraktas som förskott på arv, om den ska vara enskild egendom och vad som ska hända med pengar som fåtts i utbyte om gåvan sålts. Dessa frågor regleras i ett gåvobrev. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Äktenskapsförord

Huvudregeln i äktenskapslagen är att äkta makar har giftorätt i varandras egendom. Det innebär att om ni en dag väljer att gå skilda vägar, ska all den egendom ni nu har, och också all egendom ni kommer att införskaffa under ert äktenskap, ingå i den fördelning som ska göras med anledning av äktenskapsskillnaden. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni avtala om hur ni vill att er egendom ska fördelas vid en eventuell framtida bodelning. I ett äktenskapsförord kan ni avtala om att ni inte alls har giftorätt i varandras egendom. Ni kan också avtala om att ingendera har giftorätt i viss egendom som den andra maken äger, att bara den ena maken inte har giftorätt i den andra makens egendom eller endast i viss egendom som tillhör den andra maken. 

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makar. Äktenskapsförordet måste dessutom registreras hos Magistraten. Vill man göra en ändring i sitt äktenskapsförord kan man upprätta ett nytt äktenskapsförord. Också det nya äktenskapsförordet måste undertecknas av bägge makar och registreras hos Magistraten. Kontakta oss så kan vi diskutera hurdant äktenskapsförord som passar bäst för just er även med beaktande av skatter samt testamente och arv.

Samboavtal

Sambor har inte samma rättigheter och skyldigheter till varandras egendom som äkta makar har. Sambor kan istället i ett avtal komma överens om hur egendom och skulder ska fördelas i händelse av att samboförhållandet upplöses. I ett sådant avtal kan man precisera vilken egendom som omfattas av avtalet, avtala om ägoförhållanden, principer som ska iakttas vid delningen av den lösa egendomen och om eventuella skuldförhållanden. Det lönar sig också att begära hjälp av oss att gå igenom vilken lösning som skattemässigt passar bäst för er.  

Bouppteckning

Då en person avlider uppstår ett dödsbo. Delägare i dödsboet är lagstadgade arvingar, änkan/änklingen fram till avvittringen, om makarna inte hade ett äktenskapsförord som helt utesluter giftorätten samt eventuella testamentstagare.

Enligt lag ska en bouppteckning göras upp inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen upptas den avlidnes alla tillgångar och eventuella skulder per dödsdagen. Om den avlidne var gift upptas även makens/makans tillgångar och skulder. Bouppteckningen fyller två funktioner; dels är det en skattedeklaration för fastställande av arvsskatten, dels är det en egendomsförteckning som utgör grund för arvskiftet. Vi har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar och hjälper er gärna med detta juridiska dokument så att ni kan lägga er tid på annat i denna svåra situation. 

Arvskiften

När bouppteckningen är slutförd ska arvskifte förrättas om någon av dödsbodelägarna yrkar på det. Om arvlåtaren var gift verkställs samtidigt avvittring mellan makarna. Vid arvskiftet fördelas den avlidnes egendom mellan dödsbodelägarna med bouppteckningen som utgångspunkt. Så snart arvskiftet vunnit laga kraft, vilket kan ske omedelbart om alla delägare är ense, bestämmer var och en av delägarna över den egendom som de har tilldelats vid arvskiftet. Finns det bara en arvinge behöver man inte upprätta något arvskifte. I sådant fall anses den ende arvingen ha tillträtt arvet så snart bouppteckningen registrerats vid skattebyrån. 

Köpebrev

Ett köpebrev är en juridisk bindande handling som avser att man har köpt egendomen som avtalats om och avtalet blir en bekräftelse på att köpet har genomförts i enlighet med de villkor som finns med i köpebrevet. I ett köpebrev tar man med information om säljare och köpare, köpeobjektet och köpeskillingen. Köpebrevet undertecknas av både köpare och säljare och underteckningarna vid ett fastighetsköp bevittnas av ett offentligt köpvittne. En av våra jurister är av lantmäteriverket utsett offentligt köpvittne. Efter köpebrevets undertecknande ska man inom utsatt tid ansöka om lagfart för att ägandet ska gå över till den som köpt fastigheten. Lagfartsansökan skickar man till Lantmäteriverket. 

Bolagsjuridik

Du som ska starta näringsverksamhet behöver fundera över vilken bolagsform som passar bäst för just dig. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller för respektive typ av bolag, vem som företräder bolaget, hur mycket personligt ansvar du har som ägare i bolaget samt vilka konsekvenser som kan uppkomma om du går in som företrädare för ett bolag. Vi kan även berätta hur du ska gå tillväga för att avveckla ett bolag eller överlåta det till någon annan.  Vi förklarar vad som gäller för just dig och hjälper dig att upprätta de avtal och dokument som är nödvändiga. 

RS

RS-systemet tillämpas om bostadsaktier bjuds ut till försäljning till konsumenter innan den byggnad som byggs för ett bostadsaktiebolag är godkänd för att tas i bruk. Systemet gör det möjligt för säljaren att få betalt för bostäderna redan under byggnadstiden. 

Intressebevakningsfullmakt

Att vidta juridiska åtgärder gällande sin framtid berör inte bara äldre människor. Även yngre personer kan råka ut för sjukdom eller olycka. Det lönar sig att i ett tidigt skede formulera sin vilja genom en intressebevakningsfullmakt. Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan man själv utse en person som man vill att sköter ens angelägenheter ifall man själv insjuknar eller råkar ut för en olycka. En betrodd anhörig får genom intressebevakningsfullmakten fullmakt att så smidigt och enkelt som möjligt sköta ens ärenden i anslutning till såväl ekonomi och egendom som sjukdom och hälsa utan magistratens regelbundna övervakning och byråkrati. Man överlåter inte sina egna rättigheter åt någon annan eftersom fullmakten träder i kraft först då man inte längre kan ta hand om sig själv. Den tas inte i bruk alls ifall man bevarar förmågan att sköta sina angelägenheter ända till livets slut. Kontakta oss så berättar vi mer.

Hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland samt rätt att utöva näring på Åland. Om du har hembygdsrätt får du både äga mark och ha en firma i landskapet. I många fall kan du även äga mark eller ha en firma på Åland även utan hembygdsrätt. Du kan ha en sådan rätt direkt på grund av lagstiftningen eller så kan undantag från kravet på hembygdsrätt beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan. För att få hembygdsrätt krävs alltid att du är finsk medborgare och att du är bosatt på Åland. Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller för just dig.

Vi tar dock ej emot tvistiga frågor.


Detta kan även intressera dig