Hoppa till huvudinnehåll

Information om bolagskommentarer

Viktig information

Bolagskommentarer i Ålandsbanken Abp produceras av Ålandsbanken Fondbolag Ab, avdelningen för nordiska aktier. Ålandsbanken Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Avdelningen för nordiska aktier består av Lars Söderfjell (chef), Niklas Wellfelt (strateg), Kjetil Anthonisen (analytiker), Eric Berglund (analytiker), Tanja Wennonen-Kärna (aktiestrateg), Per Engström (analytiker) , Niklas Erneholm (analytiker), Marcus Lundqvist (portföljförvaltare) och Stefan Olsson (analytiker). Ålandsbanken Abp och Ålandsbanken Fondbolag Ab står under tillsyn av Finansinspektionen i Finland. I vissa frågor står Ålandsbanken även under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Syftet med Ålandsbankens kommentarer om bolag är att motivera varför vissa bolags värdepapper ingår i modellportföljer eller som aktiva innehav (övervikt jämfört med aktiens vikt i jämförelseindex) i fonder som förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab och vissa bolags värdepapper inte ingår eller har neutral vikt eller undervikt i fonder.

Kommentarer som ges av Ålandsbanken Abp, inklusive Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, kan skilja sig från allokeringsbeslut, åsikter och aktieval som tagits fram och presenteras av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Dessa skillnader beror vanligtvis på att bedömningar görs utgående från olika tidshorisonter.

Intressekonflikter

Upphovsmännen till Ålandsbankens kommentarer försäkrar att de har uttryckt sina personliga åsikter om det eller de bolag som omnämns (”Bolagen”) och dess värdepapper.

Samtliga personer inom Ålandsbanken som utarbetat kommentarerna försäkrar att de inte har fått, eller kommer att få, direkt eller indirekt ersättning från Bolagen för de åsikter som framställs. Varken de personer som utarbetat kommentarerna, Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern äger en lång eller kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av Bolagens totala emitterade aktiekapital. Investerare bör vara medvetna om att Ålandsbanken vid vissa tidpunkter kan inneha aktier i Bolagen. Bolagen äger inte mer än 5 % av aktiekapitalet i Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern. Varken Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern har varit ledande arrangör eller arrangör för en emission eller ett offentligt erbjudande av Bolagens finansiella instrument, om inte detta tydligt anges i kommentarerna. Varken Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern har under de senaste 12 månaderna ingått avtal med Bolagen om tillhandahållande av investeringsbanktjänster, om inte detta tydligt anges i kommentarerna.

Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern agerar inte som marknadsgarant för Bolagens finansiella instrument.

Varken personerna som utarbetat kommentarerna, Ålandsbanken Abp, eller bolag inom dess koncern, har ingått avtal med Bolagen om utarbetande av kommentarerna.

För att förhindra och undvika intressekonflikter har Ålandsbanken fastställt koncerninterna regler och bl.a. vidtagit följande åtgärder:

-Den avdelning som utarbetar kommentarerna är fysiskt separerad från övriga avdelningar,

-Ersättning till dem som utarbetar kommentarerna är inte direkt bunden till investeringsbankstransaktioner utförda av Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern,

-Bolagskommentarer avslöjas inte för Bolagen före dess spridning.

Värderingsmetoder

För att utarbeta kommentarerna kan Ålandsbanken använda olika värderingsmetoder. Bolag kan värderas baserat på kassaflödesanalys där framtida kassaflöde diskonteras till utgivningsdatum av kommentaren. En annan metod är att ställa avkastningen på Bolagens egna kapital i relation till värderingen av det egna kapitalet. Även multiplar (t.ex. P/E-tal) kan användas för att jämföra olika bolag. Värderingen kan också baseras på hur det enskilda bolaget värderas relativt andra bolag i sin bransch.

Definition av uttryck i Ålandsbankens bolagskommentarer

(se nedan)

Riskinformation

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Värdet på en investering, och den avkastning som gene­reras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Inget erbjudande eller investeringsrådgivning

Ålandsbankens kommentarer är avsedda endast som information och ska inte under några omständigheter användas eller betraktas som ett erbjudande till att sälja eller köpa värdepapper eller som råd att handla med värdepapper.

Definition av uttryck i Ålandsbankens kommentarer

Positiv = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning överstiger marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader.
Neutral = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning är i linje med marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader.
Avvaktande = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning understiger marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader.

Skribenter: Lars Söderfjell (LS), Niklas Wellfelt (NW), Stefan Olsson (SO), Eric Berglund (EB), Kjetil Anthonisen (KA), Niklas Erneholm (NE), Marcus Lundqvist (ML), Tanja Wennonen-Kärna (TWK), Per Engström (PE).

Publiceringslista Bolagssyn