Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2015

Teckningstid 25.5.2015 - 25.6.2015.

Emittent:Ålandsbanken Abp
Lånetid:20 år (25.5.2015–25.5.2035) (möjlighet till förtida återbetalning
26.6.2020 och därefter årligen på räntebetalningsdagen)
Ränta:Fast årlig ränta 3,75 %.
Räntebetalning:Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 25.5.2016.
Återbetalningsdag:Kapitalet återbetalas 25.5.2035.
Littera:1 000 euro
Minimiteckning:1 000 euro
Emissionskurs:Fast, 100 %
Säkerhet:Ingen säkerhet har ställts för riskdebenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än
Ålandsbankens övriga förbindelser.
Teckningsprovision:Ingen
OBS! Specifika riskerRiskdebenturlånet inräknas i Ålandsbankens supplementära kapital (Tier 2) och lånevillkoren innehåller därför en klausul om att lånekapitalet kan komma att nedskrivas slutgiltigt med 25 %, ifall Ålandsbankens (eller dess koncerns) kärnprimärkapital (CET1) understiger 7 %. (31.3.2015 var CET1 11,2 %). I ett sådant fall kommer investeraren att gå miste om 25 % av sitt investerade kapital samt upplupna och obetalda räntor.

Dokument

Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2015 och till detta införlivade dokument.

Riskdebenturlån 1/2015, faktablad
Riskdebenturlån 1/2015, prospekt

Tillägg:

FÖRTIDA ÅTERBETALNING 25.5.2021

Tillägg 1 till Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2015

Lista på hänvisade dokument:

Delårsrapport januari - mars 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013