Hoppa till huvudinnehåll

Modellportföljer

Diskretionär portföljförvaltning i Ålandsbanken

Modellportföljer

Inom Ålandsbanken erbjuder vi tjänsten diskretionär portföljförvaltning, vilket innebär att vi tar hand om förvaltningen åt dig. Vi erbjuder modellportföljer med aktie- och ränteplaceringar, kompletterat med alternativa investeringar. Modellportföljerna är diskretionära helhetslösningar och finns i olika riskklasser. Som kund får du ett individuellt Placeringsreglemente, där information om utvald modellportfölj kompletteras med risknivå, restriktioner och mål som baserar sig på den behovsanalys vi tillsammans har fastställt.

Grunden till modellportföljernas förvaltning ligger i vår omvärldsanalys och investeringsstrategi. Vi gör aktiva val mellan olika tillgångsslag, marknader och sektorer för att uppnå en god riskjusterad avkastning. Tillgångsallokeringen, det vill säga placeringarnas fördelning mellan räntor och aktier samt den geografiska exponeringen mellan regioner, har en central roll i förvaltningsprocessen. Inom ramen för räntemarknaden sker en aktiv förvaltning i placeringar med olika löptider samt med olika kreditrisk. Vid investeringar i aktiemarknaden arbetar vi med en inriktning mot kvalitetsbolag; bolag med hög lönsamhet, starka balansräkningar och goda kassaflöden, gärna tillsammans med egenskaper så som god tillväxt och rimlig värdering.

Inom diskretionär portföljförvaltning strävar vi även efter att främja hållbarhetsrelaterade egenskaper i modellportföljerna. Här nedan kan du läsa mer om hur hållbarhetsfrågor inkluderas i förvaltningen av Ålandsbankens modellportföljer samt hur Ålandsbanken beaktar de olika EU-regelverken inom hållbarhetsområdet.

Beaktande och integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Ålandsbanken integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom processen för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att hållbarhetsfaktorer, såväl möjligheter som risker, bedöms i samband med den finansiella analysen av ett investeringsobjekt.

Ytterligare information om integrering av hållbarhetsrisker i processen för ansvarsfulla investeringar finns att tillgå i Ålandsbankens Policy för integrering av hållbarhetsrisker inom investeringsbeslut och inom investerings- och försäkringsrådgivning på Ålandsbankens webbplats (PDF).

I modellportföljer kan även börshandlade fonder (ETF:er) ingå. Ålandsbanken strävar efter att i den utsträckning det är möjligt välja in ETF:er som beaktar hållbarhetsfaktorer. Det är dock möjligt att ETF:er som beaktar hållbarhetsfaktorer inte finns att tillgå för samtliga enskilda sektorer.

Hållbarhetsriskernas troliga inverkan på portföljernas avkastning

Ålandsbankens uppfattning är att bolag med hållbar verksamhet eller finansiella produkter som beaktar hållbarhetsfaktorer kommer att prioriteras av konsumenter och investerare i ökad utsträckning. Detta bedöms stödja utvecklingen av dessa bolag eller finansiella produkter jämfört med övriga, icke-hållbara bolag eller finansiella produkter på marknaden. Därför väljer Ålandsbanken att investera i bolag eller finansiella produkter som är granskade enligt Ålandsbankens process för ansvarsfulla investeringar, samt att exkludera verksamheter som inte bedöms vara hållbara. Detta kan innebära att portföljernas sammansättning avviker från den underliggande marknadens sammansättning, exempelvis på sektor-, bransch- eller bolagsnivå, vilket kan medföra en risk för avvikelser i utvecklingen mellan portfölj och underliggande marknad. Avvikelserna kan vara både positiva och negativa och de kan uppstå över olika tidsperspektiv. Det är inte möjligt att exakt definiera olika faktorers inverkan på den framtida utvecklingen.

Information om främjandet av hållbarhetsrelaterade egenskaper i portföljerna

De diskretionärt förvaltade portföljerna främjar miljörelaterade egenskaper i enlighet med Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”).

    • Modellportföljernas investeringsprocess omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar. Ramverket innefattar följande faktorer, som tillsammans bidrar till främjandet av hållbarhetsaspekter:

    • I portföljförvaltningen utesluts investeringar i kontroversiella sektorer såsom tobaks- och spelindustrin.

    • Vid analys av potentiella investeringar till portföljen granskas utöver traditionella finansiella faktorer även hållbarhetsrisker och -möjligheter.

    • Portföljernas innehav granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

    • De diskretionärt förvaltade portföljerna ingår i Ålandsbankens målsättning att för det totala förvaltade kapitalet minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalet. Målsättningen är en minskning av koldioxidutsläpp med 50 % från år 2020 till år 2030.

    Metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka främjandet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna:

    Ålandsbankens arbetsmetod för ansvarsfulla investeringar kan delas in i olika faser:

     • Uteslutning: Initialt exkluderas företag som är inblandade i produktion av kontroversiella vapen, pornografi, spelverksamhet, tobak och förbränningskol (thermal coal). Dessutom är vi selektiva med innehav i bolag med produktion av alkoholhaltiga drycker.

     • Väljer in: I analysprocessen av enskilda investeringsobjekt identifieras och beaktas för varje potentiell investering inte enbart finansiella risker och möjligheter, utan även relevanta hållbarhetsfaktorer som kan ha en inverkan på investeringsobjektet. För att uppnå en god systematik och fördjupa denna analys samarbetar vi med en extern systemleverantör, MSCI, avseende analys av hållbarhetsfaktorer för bolag globalt.

     • Övervakning av UN Global Compact: Ålandsbanken följer halvårsvis upp att alla bolag som ingår i diskretionära modellportföljer följer UN Global Compact. Om en överträdelse (rödmarkering) hittas, inleds en dialog med bolaget i fråga för att lösa problemet. Ifall ingen tydlig förbättring kan identifieras inom två år, avyttras bolaget från samtliga portföljer.

     • Externa fonder kan ingå i modellportföljerna. Vänligen notera att dessa fonders specifika processer och metoder för hållbarhetsarbete kan variera. Samtliga underliggande fonder som ingår i modellportföljer granskas dock enligt Ålandsbankens principer ovan, och med hjälp av verktyg och databas från MSCI.

     Information om index eller referensvärde:

     Ålandsbankens modellportföljer följer i regel ett jämförelseindex, för portföljer och investeringsprodukter där lämpliga index finns tillgängliga. Det portföljspecifika indexet anges i det individuella Placeringsreglementet. De utvalda jämförelseindexen anses relevanta med hänseende till portföljernas placeringsramar och risknivå. De utvalda indexen är i regel inte förenliga med miljörelaterade eller sociala egenskaper, och valet av lämpligt jämförelseindex för portföljen görs inte på basis av miljörelaterade faktorer eller beräkningsmetoder.

     Information om modellportföljernas investeringar som bidrar till miljömål enligt EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

     EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I de enskilda portföljerna kan det finnas investeringar som är miljömässigt hållbara i enlighet med EU-taxonomin, men även investeringar som kan anses hållbara men som inte är förenliga med EU-taxonomin. Det finns till exempel ännu inte någon EU-taxonomi för vad som är socialt hållbart.

     EU-taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av de enskilda portföljernas investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som modellportföljen investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer Ålandsbanken att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av de enskilda portföljernas investeringar som är förenliga med taxonomin.

     Utöver information om portföljernas enlighet med EU-taxonomin, finns det en princip i regelverket, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål.

     Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

     Ålandsbanken avser beakta EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter så snart tillförlitligt data i tillräcklig omfattning finns tillgängligt.