30 nov 2020
Åland

Ålandsbanken Vindkraftfond

Vindkraftsfond skog

Juha Känkänen

Portföljförvaltare, Ålandsbankens Fondbolag

Det pratas mycket om klimatförändringar och idag ser företagen ansvarsfull verksamhet till och med som en kritisk framgångsfaktor. Omtanke om klimatet kan även ses i våra vardagliga val. För att nå klimatmålen i Parisavtalet till år 2050 borde elproduktionen i Europa vara utsläppsfri, och utsläppen från uppvärmning, industri och trafik nära noll.

Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft

Finlands målsättning att vara klimatneutralt år 2035 kräver ännu ambitiösare åtgärder. Elproduktionen i Norden är på god väg att bli utsläppsfri, men för övriga industribranscher innebär detta större utmaningar. Ett utsläppsfritt samhälle bygger till stor del på elektrifiering av olika processer i framtiden, och därmed ökar även elanvändningen. Det förmånligaste sättet att öka ny elproduktion i Finland är att investera i vindkraft.

I Finland har det hittills saknats en fond för privatpersoner och institutioner som investerar direkt i vindkraftsparker med långsiktig strategi, och som dessutom möjliggör teckning och inlösen en gång per år eller oftare. Ålandsbanken har lång erfarenhet av specialplaceringsfonder som är uppbyggda på exakt detta sätt. Vindkraft är även en naturlig fortsättning på vårt miljöengagemang, som under åren åskådliggjorts med exempel som Östersjöprojektet lanserat 2014, Åland Index från 2016 som mäter varje kortköps koldioxidavtryck samt Ålandsbanken Green Bond ESG, den första finländska Svanenmärkta räntefonden, lanserad 2019.

Så här fungerar vår fond

Specialplaceringsfonden Ålandsbanken Vindkraft investerar huvudsakligen i byggnadsklara vindkraftsparker med alla behövliga tillstånd eller i färdigbyggda vindkraftsparker i Finland och övriga Norden. Fondens struktur möjliggör flexibel verksamhet på marknaden och maximering av långsiktig avkastning för investerarna. Fonden har exempelvis ingen specifik investeringsram, utan den kan samla in medel och investera enligt marknadsläget. Även användningen av hävstång och fastställandet av elpriset kan tidsmässigt planeras så att hävstången ger verklig nytta för investeraren. Under tariffsystemet på 2010-talet handlade investeringar i vindkraft mer om bygglov och bygghastighet, på 2020-talet förutsätter avkastning en förståelse om energimarknaden samt förmågan att optimera investeringar och elförsäljningen därefter.

Att investera i vindkraft innebär dock även risker – den mest betydande risken utgörs av elpriset. För att nå avkastning lönar det sig nödvändigtvis inte att helt utesluta den risken. Även om det så kallade kannibalism-fenomenet (vindkraftsproduktionen i sig sänker priset på el) är på uppgång även i Norden så finns det fler faktorer som talar för stigande elpriser. Åtstramade utsläppsmål och ändringar i EU:s utsläppshandelssystem, avveckling av kärnkraft- och stenkolskapaciteten, nya transmissionsledningar från de nordiska länderna till Centraleuropa samt samhällets elektrifiering. Alla dessa faktorer leder till stigande elpriser på lång sikt.

Ålandsbanken är en stabil, finländsk bank med över 100-åriga rötter vars specialplaceringsfonder varit banbrytande. Nu lanserar vi Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft. Delta i främjandet av ett utsläppsfritt samhälle och få avkastning på din placering!

Juha Känkänen,
Portföljförvaltare
Ålandsbankens Fondbolag

Fonden har två serier vars minimiinvesteringar är 10 000 och 1 000 000 euro. Tecknings- och inlösentillfällen ordnas två gånger årligen, 30.6 och 31.12. Årlig förväntad avkastning efter avgifter är 5 – 7 %. Mer information hittar du i faktabladet.

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Ytterligare information på svenska och finska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.ax samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!