05 jun 2019
Åland

Ålandsbanken Green Bond ESG placeringsfond – en hållbar och ansvarsfull placering

Investeringar

Jyri Suonpää

Fondförvaltare, ÅAB Green Bond ESG -placeringsfond

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald samt många andra faktorer som i snabb takt påverkar vår miljö förändrar även investeringsklimatet i snabb takt. Å andra sidan har de sociala ansvarsområdena, såsom minskad ojämlikhet, behandling av arbetskraft samt produktsäkerhet, kommit att bli drivkrafter som ligger bakom investeringarna. Förutom dessa måste investeraren dessutom ägna allt större uppmärksamhet på god företagsstyrning. Det som särskilt framhävs är åtgärder mot korruption, förebyggande av skatteflykt samt belöningssystem.

Så utgörs också utgångspunkten för ESG-placeringar av dessa tre övergripande perspektiv: miljömässig hållbarhet, hållbara samhällsrelationer och hållbar bolagsstyrning (E = Environment, S = Social och G = Governance). Det normativa ramverket utgörs av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Green Bonds, gröna obligationer, är traditionella skuldinstrument för främmande kapital med samma avkastnings-/riskprofil som samma utgivares vanliga skuldebrev. De mest signifikanta skillnaderna i jämförelse med konventionella värdepapper är först och främst transparens, alltså att utgivaren måste i detalj kunna berätta vad de medel som uppbärs av obligationen används till, och för det andra måste medlen placeras i gröna investeringar. Dessa gröna investeringar definieras i de allmänna principerna för gröna obligationer, Green Bond Principles (GBP) enligt följande:

1) Investeringen måste ha en tydlig, hållbar och positiv miljöpåverkan.

2) Företaget måste ha en process för konsekvensbedömning och urval.

3) Medlen bör alltid vara avsedda för specifika investeringar.

4) Rapporteringen av medlens användning bör vara tillförlitlig och ske årligen.

Principerna som beskrivs ovan utgör investeringsstrategin för Ålandsbanken Green Bond ESG -placeringsfonden. I sina investeringsstrategier följer fonden fyra sätt. Den första är uteslutning, vilket innebär att fonden utesluter investeringar i produktion och distribution av alkohol och tobak, spel, vuxenunderhållning och vapen i enlighet med vår hållbarhetsstrategi. Därtill utesluter fonden investeringar i företag vars fossila bränslen (kol, olja, gas) står för mer än 5 % av omsättningen. I ESG-klassificeringen och bedömningen använder fonden externa, erkända och globala aktörer (MSCI och Sustainalytics). Huvudsakligen är endast företag med tillräckligt bra ESG-betyg en värdig investering (på MSCI-skalan AAA - BBB). Ett annat sätt är så kallad positiv screening, dvs. fonden syftar till att välja de bästa företagen i varje bransch i enlighet med dess investeringskriterier. Det tredje sättet är att integrera utvärderingen av ESG-faktorer i all vår affärsanalys. Det fjärde sättet är att aktivt påverka affärsvalen för våra investeringsobjekt, i den utsträckning det är möjligt för en investerare i främmande kapital att påverka. Vad gäller gröna obligationer så förutsätter vi en extern utvärdering av projektets grönhet från en allmänt erkänd utvärderare. Fonden är en aktiv investerare och följer således inte något index.

Fondens samtliga placeringar görs i euro och fonden använder inte derivat annat än för att säkra mot ränterisk. Det är möjligt att göra teckningar och inlösen i fonden varje bankdag.

Investerare har i viss utsträckning ansett ansvarsfulla och hållbara investeringar som problematiska investeringsmål. Man har ofta tänkt att de inte avkastar tillräckligt bra och att det på något sätt handlar om välgörenhet. Det felaktiga tankesättet håller på att vika undan eftersom kunskap och förståelse och därmed intresse för ansvarsfulla och hållbara investeringar växer kraftigt. Investerare har redan en längre tid haft en bättre förståelse för långsiktiga risker, regleringen ökar, företagens rykte och juridiska riskhantering har kommit att bli allt viktigare både för företaget självt och investerare samt, kanske det viktigaste ur investerarens synvinkel, ökad statistik tyder på ett bättre avkastnings-/riskförhållande för hållbara och ansvarsfulla investeringar jämfört med traditionella investeringar. Det finns redan starka bevis på att ansvarsfulla investeringar leder till överavkastning.

De investeringar som krävs för en ansvarsfull och hållbar utveckling är såpass stora att de inte enbart kan omfattas av offentliga åtgärder. Som privat placerare lönar det sig att vara ute i god tid när attraktionen för hållbara placeringar ökar och lönsamheten för exempelvis investeringar som orsakar utsläpp minskar.

ÅAB Green Bond ESG -placeringsfonden är ett sätt att ta del av denna utveckling och samtidigt få konkurrenskraftig avkastning ur ett avkastnings-/riskförhållandeperspektiv. Ålandsbanken har redan i 100 år varit med och byggt upp sina kunders förmögenhet. Vi fortsätter vårt andra sekel på samma sätt, hållbart och ansvarsfullt.

Jyri Suonpää, fondförvaltare, ÅAB Green Bond ESG -placeringsfond
05.06.2019

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!