Hoppa till huvudinnehåll
04 mar 2019
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse


Ålandsbanken Abp
Kallelse till årsstämma
4.3.2019 kl. 14.00

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 3 april 2019 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2018

Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018 utbetalas 0,70 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är fredagen den 5 april 2019 samt att utbetalningsdagen är fredagen den 12 april 2019.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara oförändrat, dvs 7 styrelsemedlemmar.

11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår oförändrat årsarvode för ordförande (30 000 euro), vice ordförande (28 000 euro) samt för medlem (26 000 euro) är oförändrat. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrat. Kommittéarvodena blir på samma nivå.

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för kommittéordföranden.

12. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf, och för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet.

13. Beslut om revisorernas arvode

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

14. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

15. Val av revisorer

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Marcus Tötterman och Mari Suomela samt GR-revisor Daniel Haglund som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

16. Bemyndigande av bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kapitel 1 § vilket skulle ersätta det tidigare av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2014 utfärdade emissionsbemyndigandet om 3 000 000 B-aktier.

Bemyndigandet avser en eller flera emissioner mot vederlag eller vederlagsfria emissioner och kan även avse avyttring av egna aktier.

Bemyndigandet avser aktier i serie B. Det sammanlagda antalet aktier som med stöd av bemyndigandet kan emitteras (inklusive aktier som emitteras på grund av särskilda rättigheter) skall inte överstiga 3 000 000 aktier.

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Dessa emissioner får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission). Bemyndigandet kan i sådana fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen eller som ett led i att förverkliga incentivprogram inom bolaget.

Styrelsen har enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Bemyndigandet är i kraft fem år, till och med den 3.4.2024.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag, denna kallelse samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga, finns på Ålandsbanken Abp:s webbsida www.alandsbanken.fi.

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på webbsidan senast den 12 april 2019.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 22 mars 2019
(bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 29 mars 2019 kl. 12.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma;
b) per telefon på numret 018-29 011;
c) per fax på numret 018-291 228; eller
d) per brev till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

Dessa personuppgifter används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller dennes representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Originalet av eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda innan anmälningstidens utgång. Vänligen märk kuvertet ”bolagsstämma”. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen bolagsstamma@alandsbanken.fi varvid fullmakten ska uppvisas i original på bolagsstämman.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 22 mars 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 29 mars 2019 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del ska detta räknas som
anmälan till bolagsstämman.

Anmälan görs av egendomsförvaltarens kontoförvaltare senast vid ovan nämnda tidpunkt. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522 760 röster och 8 995 547 aktier i B-serien, vilka representerar 8 995 547 röster, eller sammanlagt 15 497 740 aktier och 138 518 307 röster. Varje A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen 7 §.

Mariehamn den 1 mars 2019
   

Styrelsen