Hoppa till huvudinnehåll
09 mar 2017
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse

Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse Mariehamn, 2017-03-09 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma 9.3.3.2017 Kl. 17:00 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016 Verkställande direktörens översikt. 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2016 - 31.12.2016 utbetalas 0,60 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen den 10 april 2017 samt att utbetalningsdagen är onsdagen19 april 2017. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören 10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara oförändrat, det vill säga 8 styrelsemedlemmar. 11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden Styrelsen föreslår oförändrat årsarvode för ordförande (30 000 euro), vice ordförande (28 000 euro) samt för medlem (26 000 euro). Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrat. Kommittéarvodena blir på samma nivå. Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för kommittéordföranden. 12. Val av styrelsemedlemmar Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin, för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet. 13. Beslut om revisorernas arvode Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 14. Beslut om antalet revisorer Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. 15. Val av revisorer Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Marcus Tötterman och Mari Suomela som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår nyval av GR-revisor Jessica Björkman som ordinarie revisor för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 16. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar Styrelsens ovan nämnda förslag, denna kallelse samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga, finns på Ålandsbanken Abp:s webbsida www.alandsbanken.fi. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på webbsidan senast den 18 april 2017. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 27 mars 2017 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast måndagen den 3 april 2017 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma; b) per telefon på numret 018-29 011; c) per fax på numret 018-291228; eller d) per brev till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn. I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. Dessa personuppgifter används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Originalet av eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3,AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda innan anmälningstidens utgång. Vänligen märk kuvertet ”bolagsstämma”. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen bolagsstamma@alandsbanken.fi varvid fullmakten ska uppvisas i original på bolagsstämman. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 27 mars 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 3 april 2017 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del ska detta räknas som anmälan till bolagsstämman. Anmälan görs av egendomsförvaltarens kontoförvaltare senast vid ovan nämnda tidpunkt. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. 4. Övriga anvisningar och information Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522 760 röster och 8 851 210 aktier i B-serien, vilka representerar 8 851 210 röster, eller sammanlagt 15 327 348 aktier och 138 373 970 röster. Varje A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen 7 §. Mariehamn den 9 mars 2017 Styrelsen https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=762305&messageId=956861