Ålandsbanken Abp riktade emissioner inom ramen för verkställighet av aktiesparprogram för anställda och ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner

28 februari 2020
|


 

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
28.2.2020 kl. 16.00

Ålandsbanken Abp riktade emissioner inom ramen för verkställighet av aktiesparsprogrammet för anställda och ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner

Ålandsbanken Abps styrelse har idag beslutat om två riktade nyemissioner. Aktierna emitteras enligt bemyndigandet från bolagsstämman den 3 april 2019.

Styrelsen har beslutat att inom ramen för Ålandsbankens aktiesparprogram för anställda och för fullföljandet av sina åtaganden inom ramen för det emittera sammanlagt 23 591 stycken nya B-aktier genom en riktad, vederlagsfri emission. Aktiesparprogrammet har beskrivits närmare i ett börsmeddelande som publicerats den 25 november 2015. De nya B-aktierna beräknas registreras i Handelsregistret indikativt den 4 mars 2020 och medför rätt till dividend och andra aktieägarrättigheter från och med registreringen. Aktierna beräknas upptas till handel på Nasdaq Helsinki indikativt från och med den 5 mars 2020.

Styrelsen har också beslutat att för fullföljande av bankens skyldigheter inom ramen för bankens ersättningssystem för rörliga ersättningar riktat till ledningsgruppen och nyckelpersoner emittera sammanlagt 10 965 stycken nya B-aktier genom en riktad emission. Teckningspriset per aktie uppgår till 19,38 €, vilket motsvarar det aritmetiska medeltalet av stängningskurserna för B-aktien från den 1 februari till den 27 februari 2020. Hela teckningspriset antecknas i fonden för inbetalt fritt eget kapital. De nya B-aktierna beräknas registreras i handelsregistret indikativt den 24 mars 2020 och medför rätt till dividend och andra aktieägarrättigheter från och med registreringen. Aktierna beräknas upptas till handel på Nasdaq Helsinki indikativt från och med den 25 mars 2020.

Efter båda emissioner uppgår Ålandsbankens aktiekapital till oförändrade 42 029 289,89 euro och antalet aktier till 6 476 138 A-aktier (vilka representerar 129 522 760 röster) samt 9 109 916 B-aktier (vilka representerar 9 109 916 röster).

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505