Hoppa till huvudinnehåll
29 mar 2023
Börsmeddelanden

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023


Ålandsbanken Abp
Kommuniké från årsstämma
29.3.2023 kl. 17.30 EET

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt bokslutet och koncernbokslutet för år 2022 samt beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning

Enligt styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2022 - 31.12.2022 utbetalas 1,60 euro per aktie samt att därtill utbetalas en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen den 3 april 2023 och utbetalningsdagen är onsdagen den 12 april 2023.

Ersättningsrapport

Bolagsstämman har behandlat ersättningsrapporten och bifallit densamma.

Ändring av bolagsordningen

Enligt styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att ändra bolagsordningens 2 § så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lagen om hypoteksbanksverksamhet (151/2022) uppdaterats.

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022).

Bolagsstämman beslutade även enligt styrelsens förslag att 13 § i bolagets bolagsordning ändras och därmed erhåller följande lydelse:

13 § Revisorer

För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma minst en och högst två revisorer.

Om endast en revisor valts och denne inte är en revisionssammanslutning, skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorerna väljs för en mandattid som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sex.

Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf.
 
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen.

Till ordförande utbetalas ett årsarvode om 35 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 28 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.

För styrelsemöten erläggs till ordförande ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro, därtill utgår ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamenten i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och bankens reseriktlinjer.

Val av revisorer och arvoden för revisorer

Till ordinarie revisorer valdes CGR Henry Maarala CGR Sandra Eriksson och CGR Jessica Björkgren. Revisorernas mandatperiod pågår fram till den dag då den ändring av 13 § i bolagsordningen, som möjliggör val av endast en revisor, har registrerats i handelsregistret.

Bolagsstämman beslutade vidare att välja KPMG Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Henry Maarala till revisor för en mandattid som börjar från och med den dag då den ändring av 13 § i bolagsordningen, som möjliggör val av endast en revisor, har registrerats i handelsregistret

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Styrelsen