Hoppa till huvudinnehåll
22 maj 2019
Pressmeddelanden

Ålandsbanken lanserar Ålandsbanken Green Bond ESG Placeringsfond - en ny, grönare fond!

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
22.5.2019

Välkommen hållbara morgondag!

Ålandsbanken lanserar Ålandsbanken Green Bond ESG Placeringsfond - en ny, grönare fond!

Ålandsbanken inleder den 22 maj 2019 verksamheten med en ny, hållbar räntefond, Ålandsbanken Green Bond ESG. Fonden investerar i gröna obligationer och obligationer emitterade av företag med de bästa hållbarhetsbetygen. Målet med fondens verksamhet är att erbjuda en möjlighet till en konkurrenskraftig ränteavkastning åt placerare i fonden, på ett miljöriktigt och hållbart sätt.

Gröna obligationer är företagsobligationer som är avsedda att finansiera miljömässigt riktig utveckling. Gröna obligationer finns i dagsläget för finansiering av ett brett spektra av verksamheter. Det kan röra sig om förnybar energi, energieffektivisering, förebyggande och begränsning av föroreningar, bevarande av biologisk mångfald på land och i vatten, hållbara transporter, anpassning till klimatförändringar eller ”gröna” byggnader. Marknaden för gröna obligationer är global och starkt växande. Detta ger fonden goda förutsättningar att hitta intressanta investeringsalternativ.

Termen ESG används ofta synonymt med hållbarhet. ESG avser hållbarhet i företagens verksamhet, granskat ur tre övergripande perspektiv. E (”Environment”) står för miljömässig hållbarhet, S (”Social”) för hållbara samhällsrelationer och G (”Governance”) för hållbar bolagsstyrning. Begreppet ESG omfattar således hållbarhet i ett bredare perspektiv än bara miljömässig hållbarhet, som de gröna obligationerna är inriktade på.

Ålandsbankens strategi för ansvarsfulla investeringar baseras på att utöver de fundamentala ekonomiska kriterier som analyseras vid valet av investeringar, tillämpas en ESG analys av företagen som ett centralt kriterie vid valet av investeringar. Val av bolag sker enligt en s.k. ”best-in-class” metodik. Det betyder att i valet av investeringar inom en sektor, väljer vi de bolag som har de bästa hållbarhetsbetygen (om investeringarna i övrigt är likvärdiga). ESG analys av bolagen sker av en extern part, MSCI, som är en ledande global aktör på området. Vår erfarenhet är att god hållbarhet och god lönsamhet normalt går hand i hand då det gäller investeringar.

Utöver best-in-class metodiken exkluderar vi enligt strategin för ansvarsfulla investeringar vissa etiskt känsliga verksamheteter. Fonderna investerar t ex inte i bolag av vilkas omsättning över 5% kommer från produktion av tobak, alkohol, pornografi, spelverksamhet eller vapen.

Förutom de hållbarhetskriterier som alla Ålandsbankens fonder följer, exkluderar Ålandsbanken Green Bond också investeringar inom verksamheter med fossila bränslen.

-Utöver miljömässigt riktiga och hållbara investeringar drar du som placerare i fonden nytta av Ålandsbankens erkänt framgångsrika räntefondsförvaltning. Ålandsbanken Green Bond ESG förvaltas enligt samma aktiva filosofi som Ålandsbankens övriga räntefonder, med selektiva val av investeringar i solida bolag som vi känner väl till, inom sektorer med en långsiktig affärsmodell. Vi kopierar inte jämförelseindexets innehåll i vår förvaltning, säger Tom Pettersson, vd Ålandsbanken Fondbolag Ab.

-Hållbarhet är en trend som växer sig allt starkare och som genomsyrar dagens samhälle på bredden. Ålandsbankens kunder efterfrågar i ökad utsträckning hållbara investeringsalternativ, samtidigt som vårt ränteförvaltningsteam har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och har byggt en god kompetens inom hållbarhetsområdet och inom gröna obligationer. Därför är vi mycket glada över att nu kunna lansera Ålandsbanken Green Bond ESG-fonden, fortsätter Tom Pettersson.

För ytterligare information kontakta:

Tom Pettersson
VD
Ålandsbanken Fondbolag Ab
tom.pettersson@alandsbanken.fi
Telefon +358 40 7331119

Jyri Suonpää
Portföljförvaltare Ålandsbanken Green Bond ESG
Ålandsbanken Fondbolag Ab
jyri.suonpaa@alandsbanken.fi
Telefon: +358 40 7307 855