Hoppa till huvudinnehåll
26 apr 2022
Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

Berg hav ostersjon alger klippor

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
26.4.2022 kl. 9.00 EET

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

”Kvartalet har innehållit stora makroekonomiska händelser med stigande räntor och sjunkande aktiemarknader på grund av tilltagande inflation och Rysslands invasion av Ukraina.

En stor förändring för Ålandsbanken innebar försäljningen av merparten av vår svenska bolånestock (10,4 miljarder kronor) till hypoteksbolaget Borgo, där Ålandsbanken är en av huvudägarna. Som tidigare kommunicerats gav försäljningen en engångsintäkt på 9,8 miljoner euro. Den minskade utlåningsportföljen sänker vårt räntenetto men kommer att generera intäkter från distribution och förvaltning av bolån hos Borgo.

Trots marknadsoron under kvartalet såg vi ett fortsatt nettoinflöde till våra placeringstjänster på 123 miljoner euro. Vi såg även både inlånings- och utlåningsvolymerna stiga med 4 procent från årsskiftet då vi exkluderar den sålda bolånevolymen.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-mars 2022 jämfört med januari-mars 2021

 • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 13,9 miljoner euro (10,8).

 • Räntenettot minskade med 6 procent till 14,3 miljoner euro (15,2).

 • Provisionsnettot ökade med 3 procent till 20,2 miljoner euro (19,6).

 • Kostnaderna ökade med 16 procent till 35,5 miljoner euro (30,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,7 miljoner euro (0,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,16 procent (0,02).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 15,0 procent (12,5).

 • Resultatet per aktie ökade med 29 procent till 0,71 euro (0,55).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,9 procent (12,1 den 31 december 2021).

 • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2022 förväntas bli i nivå med 2021.


Finansiell sammanfattning

KoncernenKv1
2022
Kv4
2021
%Kv1
2021
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto14,316,2-1215,2-6
Provisionsnetto20,221,5-619,63
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde10,81,50,4
Övriga intäkter5,77,0-186,2-8
Summa intäkter51,146,21141,423
Personalkostnader-18,9-18,05-17,48
Övriga kostnader-13,3-10,328-10,230
Avskrivningar-3,4-4,1-18-2,916
Summa kostnader-35,5-32,59-30,516
Resultat före nedskrivningar15,613,81310,943
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-1,7-3,5-52-0,1
Rörelseresultat13,910,23610,829
Inkomstskatt-2,9-2,325-2,231
Rapportperiodens resultat11,07,9398,628
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp11,07,9398,628
Volymer
Utlåning till allmänheten3 9364 788-184 419-11
Inlåning från allmänheten4 2384 07043 52920
Aktivt förvaltat kapital 19 0829 826-87 80816
Förvaltade bolån 21 1142
Eget kapital310332-72984
Balansomslutning5 9506 635-106 089-2
Riskexponeringsbelopp1 8051 976-91 7473
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 315,010,612,5
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut14,714,012,6
K/I-tal 40,690,700,74
Kreditförlustnivå, % 50,160,300,02
Andel lån i stadie 3, brutto, % 61,551,230,92
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 7132139165
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 8121109106
Utlåning/inlåning, % 993118125
Kärnprimärkapitalrelation, % 1013,912,113,6
Primärkapitalrelation, % 1115,513,615,3
Total kapitalrelation, % 1217,515,417,4
Bruttosoliditetsgrad, % 135,04,34,6
Resultat per aktie, euro 140,710,51390,5529
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut2,712,5562,2222
Eget kapital per aktie, euro 1518,0219,39-717,195
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster83681727906


1. Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym samt externa fonder med avtalsenlig intjäning

2 Total bolånevolym i Borgo AB som Ålandsbanken förvaltar genom olika tjänster
3 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
4 Kostnader / Intäkter
5 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
6 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
7 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
8 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
9 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
10 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
12 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
13 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
14 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
15 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – mars 2022 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_22.pdf

Mariehamn den 25 april 2022

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

 • Delårsrapport för perioden januari – mars 2022
  Pressmeddelanden
  26.04.2022
  Ladda ned pdf