Hoppa till huvudinnehåll

Ersättningsrapport

Inledning

I denna ersättningsrapport redogörs för de ersättningar och ekonomiska förmåner som utbetalats till Ålandsbanken Abp:s (bankens) styrelse, verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktören under räkenskapsåret 2021.

Redogörelsen är upprättad i enlighet med värdepappersmarknadslagen, finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter samt rapporteringsanvisningarna i finsk kod för bolagsstyrning 2020. Bankens ordinarie bolagsstämma 2021 har behandlat bankens ersättningspolicy (”Ersättningspolicy”) och bifallit densamma.

Banken har följt Ersättningspolicyn i utbetalningen av ersättningar till ledningen under 2021. Banken har inte avvikit från Ersättningspolicyn eller återkallat ersättningar.

Bankens ersättningssystem är förenligt med koncernens företagsstrategi, mål och värderingar samt förenligt med och främjar god och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet är så konstruerat att det inte motverkar koncernens långsiktiga intressen. En analys utförs av hur ersättningssystemet påverkar de finansiella risker som banken utsätts för och hanteringen av dessa risker. Det ska finnas en lämplig balans mellan fasta och rörliga ersättningar. Koncernens sammanlagda ersättningar för en enskild förtjänstperiod ska inte bygga upp och belöna risker som kan äventyra koncernens långsiktiga intressen.

Utveckling av styrelsens och verkställande direktörens ersättningar jämfört med utvecklingen av ersättningen till anställda och koncernens ekonomiska utveckling för de senaste fem räkenskapsåren

2017

2018

2019

2020

2021

Styrelse

343 250

311 917

296 167

305 500

300 750

Verkställande direktör

356 765

405 116

504 098

450 188

494 676

Ålandsbanken Abp:s och svenska filialens anställda

26 926 116

26 396 511

26 735 516

28 127 687

31 030 113

Rörelseresultat (koncern)

EUR M

26,0

29,0

33,2

39,7

49,2

Avkastning på eget kapital, %

9,1

9,8

10,7

11,6

14

Styrelsens ersättningar för räkenskapsåret 2021

Styrelsemedlem

Styrelsens årsarvode

Mötesarvoden för styrelse-sammanträden

Ersättning för sammanträden i revisionskommittén

Ersättning för sammanträden i ersättnings-kommittén

Totalt

Nils Lampi , ordförande

33 750

20 000

6 750

2 250

62 750

Christoffer Taxell
vice ordförande

29 500

16 000

-

2 250

47 750

Åsa Ceder

27 500

15 750

2 250

-

45 500

Anders Å Karlsson

27 500

15 750

6 750

-

50 000

Ulrika Valassi

27 500

15 750

9 000

-

52 250

Anders Wiklöf

27 500

15 000

-

-

42 500

Karlsson Agneta*

-

-

-

10750

10 750

*adjungerad medlem, ordförande ersättningskommittén

Till styrelsemedlemmar har inte betalats ekonomiska förmåner som ansluter till anställnings- eller befattningsförhållande.

Verkställande direktörens och ställföreträdande verkställande direktörens ersättningar för räkenskapsåret 2021

I enlighet med Ersättningspolicyn erhåller verkställande direktören och ställföreträdande verkställande direktören en fast månatlig ersättning samt rörlig ersättning från kortsiktigt ersättningsprogram baserat på uppnående av koncernens lönsamhetsnivåer samt personliga målsättningar. Den rörliga ersättningen kan inte överstiga ett belopp motsvarande 12 månadslöner.

Verkställande direktör

Ställföreträdande verkställande direktörens

FAST ERSÄTTNING som har utbetalats 2021

Fast årslön

352 800

275 801

Naturaförmåner

12 420

6 483

RÖRLIG ERSÄTTNING som har utbetalats 2021*

Rörlig ersättning i pengar

64 728

34 287

Rörlig ersättning i aktier

64 728

34 287

ERSÄTTNING TOTALT

494 676

350 857

UPPSKJUTEN RÖRLIG fastlagen ERSÄTTNING som betalas efter 2021**

Uppskjuten rörlig ersättning i pengar

186 188

143 069

Uppskjuten rörlig ersättning i aktier

186 188

143 069

UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT

372 376

286 138

* Avser rörlig ersättning 2020 och uppskjuten rörlig ersättning 2017 utbetalda i mars 2021. Aktier enligt förmånsbeskattat belopp.

** Avser rörlig ersättning för 2021 (tilldelad rörlig ersättning) som utbetalas 2022, uppskjuten rörlig ersättning för 2018 som utbetalas 2022, uppskjuten rörlig ersättning för 2019 som utbetalas 2023, uppskjuten rörlig ersättning för 2020 som utbetalas 2024 samt uppskjuten rörlig ersättning för 2021 som utbetalas 2026

Verkställande direktören har den 5 mars 2021 tecknat 2 743 och ställföreträdande verkställande direktören 1 453 B-aktier i Ålandsbanken till ett teckningspris om 23,60 euro per aktie inom ramen för Ålandsbankens incitamentsprogram.

Verkställande direktörens och ställföreträdande verkställande direktörens incitament fördelas maximalt på 2/3 baserat på koncernens lönsamhet och 1/3 på personliga målsättningar.

Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen. För ställföreträdande verkställande direktören har tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 65 år.