Hoppa till huvudinnehåll

Ersättningsrapport

Inledning

I denna ersättningsrapport redogörs för de ersättningar och ekonomiska förmåner som utbetalats till Ålandsbanken Abp:s (bankens) styrelse, verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktören under räkenskapsåret 2023.

Redogörelsen är upprättad i enlighet med värdepappersmarknadslagen, finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter samt rapporteringsanvisningarna i finsk kod för bolagsstyrning 2020. Bankens ordinarie bolagsstämma 2020 har behandlat bankens ersättningspolicy (”Ersättningspolicy”) och bifallit densamma.

Banken har följt Ersättningspolicyn i utbetalningen av ersättningar till ledningen under 2023. Banken har inte avvikit från Ersättningspolicyn eller återkallat ersättningar.

Bankens ersättningssystem är förenligt med koncernens företagsstrategi, mål och värderingar samt förenligt med och främjar god och effektiv riskhantering.

Ersättningssystemet är så konstruerat att det inte motverkar koncernens långsiktiga intressen. En analys utförs av hur ersättningssystemet påverkar de finansiella risker som banken utsätts för och hanteringen av dessa risker. Det ska finnas en lämplig balans mellan fasta och rörliga ersättningar. Koncernens sammanlagda ersättningar för en enskild förtjänstperiod ska inte bygga upp och belöna risker som kan äventyra koncernens långsiktiga intressen.

Utveckling av styrelsens och verkställande direktörens ersättningar jämfört med utvecklingen av ersättningen till anställda och koncernens ekonomiska utveckling för de senaste fem räkenskapsåren

2019

2020

2021

2022

2023

Styrelse

296 167

305 500

300 750

349 250

306 250

Verkställande direktör

504 098

450 188

494 676

570 227

539 751

Ålandsbanken Abp:s och svenska filialens anställda

26 735 516

28 127 687

31 030 113

32 811 203

34 778 561

Rörelseresultat (koncern)

EUR M

33,2

39,7

49,2

46,1

61,7

Avkastning på eget kapital, %

10,7

11,6

14

12,8

17,2

Styrelsens ersättningar för räkenskapsåret 2023

Styrelsemedlem

Styrelsens årsarvode

Mötesarvoden
för styrelse-
sammanträden

Ersättning för
sammanträden i revisionskommittén

Ersättning för
sammanträden
i ersättnings-kommittén

Totalt

Nils Lampi, ordförande

35 000

17 000

7 500

2 250

61 750

Christoffer Taxell
vice ordförande

30 000

12 750

-

2 250

45 000

Åsa Ceder*

7 000

4 500

-

-

11 500

Anders Å Karlsson

28 000

12 750

7 500

-

48 250

Ulrika Valassi

28 000

12 750

10 000

-

50 750

Anders Wiklöf

28 000

12 750

-

-

40 750

Leino-Haltia Mirel 28 000 12 750 7 500 - 48 250

Karlsson Agneta*

-

-

-

9 500

9 500

*adjungerad medlem, ordförande ersättningskommittén

Till styrelsemedlemmar har inte betalats ekonomiska förmåner som ansluter till anställnings- eller befattningsförhållande.

Verkställande direktörens och ställföreträdande verkställande direktörens ersättningar för räkenskapsåret 2023

I enlighet med Ersättningspolicyn erhåller verkställande direktören och ställföreträdande verkställande direktören en fast månatlig ersättning samt rörlig ersättning från kortsiktigt ersättningsprogram baserat på uppnående av koncernens lönsamhetsnivåer samt personliga målsättningar. Den rörliga ersättningen kan inte överstiga ett belopp motsvarande 12 månadslöner.

Verkställande direktör

Ställföreträdande verkställande direktörens

FAST ERSÄTTNING som har utbetalats 2023

Fast årslön

401 539

301 082

Naturaförmåner

11 460

7 162

RÖRLIG ERSÄTTNING som har utbetalats 2023*

Rörlig ersättning i pengar

63 376

47 187

Rörlig ersättning i aktier

63 376

47 187

ERSÄTTNING TOTALT

539 751

402 618

UPPSKJUTEN RÖRLIG fastlagen ERSÄTTNING som betalas efter 2023**

Uppskjuten rörlig ersättning i pengar

260 678

186 872

Uppskjuten rörlig ersättning i aktier

260 678

186 872

UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT

521 356

373 744

* Avser rörlig ersättning 2022 och uppskjuten rörlig ersättning 2019 utbetalda i mars 2023. Aktier enligt förmånsbeskattat belopp.

** Avser rörlig ersättning för 2023 (tilldelad rörlig ersättning) som utbetalas 2024, uppskjuten rörlig ersättning för 2020 som utbetalas 2024, uppskjuten rörlig ersättning för 2021 som utbetalas 2025, uppskjuten rörlig ersättning för 2022 som utbetalas 2027 samt uppskjuten rörlig ersättning för 2023 som utbetalas pro rata fram till 2028.

Verkställande direktören har den 17 mars 2023 tecknat 1 633 och ställföreträdande verkställande direktören 1 216 B-aktier i Ålandsbanken till ett teckningspris om 38,80 per aktie inom ramen för Ålandsbankens incitamentsprogram.

Verkställande direktörens och ställföreträdande verkställande direktörens incitament fördelas maximalt på 2/3 baserat på koncernens lönsamhet och 1/3 på personliga målsättningar.

Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Verkställande direktören har den 10 juli 2023 tecknat 319 och ställföreträdande verkställande direktören 231 B-aktier i Ålandsbanken till ett teckningspris om 29,25 euro per aktie inom det aktiesparprogram som lanserades för samtliga anställda inom koncernen 2022. De anställda kan spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Sparperioden inleddes i juli 2022 och programmet är ettårigt. Tre år efter respektive emission utdelar Ålandsbanken en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna, och som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo. De anställda erbjuds att teckna B-aktien till en kurs som understiger medelkursen för kalendermånaden innan respektive emission med 10 procent. Ålandsbanken beslutade i juni 2023 att lansera ytterligare ett ettårigt aktiesparprogram med likalydande villkor som det föregående aktiesparprogrammet. Sparperioden inleddes i september 2023 och den första emissionen av B-aktier inom ramen för det förnyade aktiesparprogrammet planeras till mars 2024.

Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen. För ställföreträdande verkställande direktören har tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 70 år.